แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.220.249.141    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
_______________________________________________________________________________________________________
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
-ว่าง-
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นายศิริพงษ์ บุญมาก
นายศิริพงษ์ บุญมาก
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสัมรวย อ่อนจู
นางสัมรวย อ่อนจู
ครูชำนาญการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูดหนองซำ
นางจันทร์จิรา อวยพร
นางจันทร์จิรา อวยพร
ครูชำนาญการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทุมพร
นางสมควร สายกระสุน
นางสมควร สายกระสุน
ครูชำนาญการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนาค
นางอินธิรา สิริสุข
นางอินธิรา สิริสุข
ครูชำนาญการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวงอุดม
นางจรรยาพร สุขสนิท
นางจรรยาพร สุขสนิท
ครูชำนาญการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทุมพร
นางสุดารัตน์ สายยศ
นางสุดารัตน์ สายยศ
ครูชำนาญการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโพธิ์ทอง
นางพูนทรัพย์ ศรีสุข
นางพูนทรัพย์ ศรีสุข
ครูชำนาญการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหล็ก
นางจุรีวรรณ จุฑาจันทร์
นางจุรีวรรณ จุฑาจันทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวพัชราพร แข่งขัน
นางสาวพัชราพร แข่งขัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุปราณี มะลิซ้อน
นางสาวสุปราณี มะลิซ้อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางพัชราภรณ์ จุฑาจันทร์
นางพัชราภรณ์ จุฑาจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง
น.ส.นุชจิรา สายกระสุน
น.ส.นุชจิรา สายกระสุน
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวงอุดม
นางสาววาณี ดาทอง
นางสาววาณี ดาทอง
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูดหนองซำ
น.ส.จิรนันท์ เครือจันทร์
น.ส.จิรนันท์ เครือจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหล็ก
นางกวินทรา ทองนางรอง
นางกวินทรา ทองนางรอง
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเหล็ก
นางพิมพ์นิภา ศิริสุข
นางพิมพ์นิภา ศิริสุข
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒาเด็กเล็กบ้านทุ่งนาค
นางสาวสุรีลักษณ์ ศาลางาม
นางสาวสุรีลักษณ์ ศาลางาม
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูดหนองซำ
นางสาววรวรรณ ฉิมรัมย์
นางสาววรวรรณ ฉิมรัมย์
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวงอุดม
นางสาวโสรยา สุขจิต
นางสาวโสรยา สุขจิต
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทุมพร
นางชุติมา หวังผล
นางชุติมา หวังผล
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโพธิ์ทอง
นางสาวพนิตา มะลิซ้อน
นางสาวพนิตา มะลิซ้อน
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง
นางสาวพิชญาดา ระยาย้อย
นางสาวพิชญาดา ระยาย้อย
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนาค
นายธนวัฒน์ เอียนไธสง
นายธนวัฒน์ เอียนไธสง
จ้างเหมาบริการ (งานกีฬาและนันทนาการ)
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4458-1155


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..