แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  3.235.195.196    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

ขอเชิญชวน เที่ยวงาน ฉลองสมโภชน์ อนุเสาวรีย์ท่านปู่เชียงสง 3-4 กุมภาพันธ์ 2566

 
 
 
ส่งมอบครุภัณฑ์ ของระบบส่งน้ำ กระจายน้ำผิวดิน และระบบกระจายน้ำบาดาล ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2562
ส่งมอบครุภัณฑ์ ของระบบส่งน้ำ กระจายน้ำผิวดิน และระบบกระจายน้ำบาดาล ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2562
กิจกรรมการจัดผ้าป่าขยะ  ณ บ้านกรูด ม.4 ต.เมืองลีง
กิจกรรมการจัดผ้าป่าขยะ ณ บ้านกรูด ม.4 ต.เมืองลีง
 
11 ตุลาคม 2564 รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกอง๕์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงวันแรก
11 ตุลาคม 2564 รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกอง๕์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงวันแรก
ซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.เมืองลีง
ซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.เมืองลีง
 
 
 
[ 19-01-2566] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานป ...   doc120230125104546.pdf 
[ 16-01-2566] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ...   doc120230120134937.pdf 
[ 20-12-2565] สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565   doc120221226133220.pdf 
[ 06-12-2565] การขยายำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...   doc120221208140635.pdf 
[ 23-11-2565] ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ...   doc120221123133311.pdf 
[ 18-11-2565] ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย   doc120221123154710.pdf 
[ 18-11-2565] การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ...   doc120221123132956.pdf 
[ 03-11-2565] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ...   doc120221109100719.pdf 
[ 20-10-2565] รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ ...   doc120221026094158.pdf 
[ 11-07-2565] รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ ...   doc120220712065900.pdf 
 
 
 
[ 26-01-2565] เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ...   doc120230108144556.php 
[ 02-12-2564] ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ...   doc120211202031543.pdf 
[ 02-12-2564] ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ...   doc120211202031532.pdf 
[ 10-10-2564] ทำเนียบบุคลากรประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ...   doc120211010151644.JPG doc220211010151644.JPG 
[ 08-10-2564] คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ...   doc120211008171541.jpg 
[ 06-10-2564] ประกาศรับสมัครเลือตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ...   doc120211006154353.jpg 
[ 13-07-2564] D-M-H-T-T   doc120210713145156.jpg 
[ 22-06-2564] กำหนดการออกฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ...   doc120210622164039.jpg 
[ 26-04-2564] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน ...   doc120210427040559.pdf 
[ 22-04-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ...   doc120210429085844.pdf 
 
 
 
[ 20-01-2566] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง ...   doc120230120165849.pdf 
[ 18-01-2566] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ...   doc120230120100223.pdf 
[ 18-01-2566] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ...   doc120230118152153.pdf 
[ 17-01-2566] ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ...   doc120230124115333.pdf 
[ 12-01-2566] ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง ...   doc120230112152908.pdf 
[ 29-12-2565] ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ...   doc120230118152922.pdf 
[ 28-12-2565] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินบ้านดงเค็งไปโคกตาบูรณ์ ...   doc120221229144821.pdf 
[ 16-12-2565] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ ...   doc120221220144122.pdf 
[ 15-12-2565] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถพยาบาลฉุกเฉิน ...   doc120221220143935.pdf 
[ 30-11-2565] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวรายการ ...   doc120221220144605.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ขั้นตอนและการกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
แนะนำคณะกรรมการในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เมืองลีง
ข่าวสารตามมาตรา 7
ข่าวสารตามมาตร 9
 
 
 
    ขออนุญาติสอบถามเบอร์โทรศัพท์ผู้ให... [นางสาวศิริกัญญา เจริญศิริ]   (อ่าน : 66/ ตอบ : 0)
    เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด... [นางสาวอาศิรา สอนโพนงาม]   (อ่าน : 72/ ตอบ : 0)
 
 
 
 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแซตอมออแกนิคฟาร์ม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแซตอมออแกนิคฟาร์ม
 
 
 
   
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4457-6105


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..