แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.200.145.223    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 
 
 
8/05/2566 นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นตรวจดูการดำเนินโครงการประปาก๊อกแทงค์บ้านกันนัง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สทนช. พร้อมลงติดตามโครงการขุดลอกห้วยบ้านกันนังและบ้านหลวงอุดม  ลงติดตามโครงการขุดลอกห้วย
8/05/2566 นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นตรวจดูการดำเนินโครงการประปาก๊อกแทงค์บ้านกันนัง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สทนช. พร้อมลงติดตามโครงการขุดลอกห้วยบ้านกันนังและบ้านหลวงอุดม ลงติดตามโครงการขุดลอกห้วย
03/05/66เวลา 10:00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  ได้เป็นเจ้าภาพทำพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สำนักสงฆ์ป่าช้าวัดศรีโพธิ์ทอง เวลา 13:00 น. นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง พร้อมด้วย คุณ ฟ้าดล สมบรรณ นักวิชาการวัฒธรรมจังหวัดสุรินทร์
03/05/66เวลา 10:00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้เป็นเจ้าภาพทำพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สำนักสงฆ์ป่าช้าวัดศรีโพธิ์ทอง เวลา 13:00 น. นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง พร้อมด้วย คุณ ฟ้าดล สมบรรณ นักวิชาการวัฒธรรมจังหวัดสุรินทร์
 
28/04/66 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่บ้านหนองเหล็กตาช้าง หมู่ที่ 16 โดยการสูบส่งน้ำ จากห้วยบ้านจบก มายังสระเก็บน้ำบ้านหนองเหล็กตาช้าง เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปา ดำเนินการสูบ ตั้งแต่วันที่ 28
28/04/66 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่บ้านหนองเหล็กตาช้าง หมู่ที่ 16 โดยการสูบส่งน้ำ จากห้วยบ้านจบก มายังสระเก็บน้ำบ้านหนองเหล็กตาช้าง เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปา ดำเนินการสูบ ตั้งแต่วันที่ 28
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง
 
 
 
[ 05-04-2566] รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   doc120230418095156.pdf 
[ 07-03-2566] รายงานงบการเงินประจำพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ...   doc120230315091537.pdf 
[ 07-03-2566] รายงานตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565   doc120230315091212.pdf 
[ 15-02-2566] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ...   doc120230215113040.pdf 
[ 19-01-2566] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภททั่วไป ...   doc120230125104546.pdf 
[ 16-01-2566] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ...   doc120230120134937.pdf 
[ 11-01-2566] ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี   ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
[ 20-12-2565] สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565   doc120221226133220.pdf 
[ 06-12-2565] การขยายำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ...   doc120221208140635.pdf 
[ 23-11-2565] ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2566 ไปอีก 2เดือน ...   doc120221123133311.pdf 
 
 
 
[ 02-12-2564] ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน ...   doc120211202031543.pdf 
[ 02-12-2564] ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม ...   doc120211202031532.pdf 
[ 10-10-2564] ทำเนียบบุคลากรประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ...   doc120211010151644.JPG doc220211010151644.JPG 
[ 08-10-2564] คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง   doc120211008171541.jpg 
[ 06-10-2564] ประกาศรับสมัครเลือตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ...   doc120211006154353.jpg 
[ 13-07-2564] D-M-H-T-T   doc120210713145156.jpg 
[ 22-06-2564] กำหนดการออกฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก   doc120210622164039.jpg 
[ 26-04-2564] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ...   doc120210427040559.pdf 
[ 22-04-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ...   doc120210429085844.pdf 
[ 22-04-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ...   doc120210429085746.pdf 
 
 
 
[ 29-05-2566] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ...   doc120230601094845.pdf 
[ 26-05-2566] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น ...   doc120230601095118.pdf 
[ 19-05-2566] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนานวน ...   doc120230522145457.pdf 
[ 19-05-2566] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมคันสระน้ำบ้านกรูด หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองลีง ...   doc120230522145350.pdf 
[ 19-05-2566] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกลำห้วยยางบ้านหลุมดิน หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองลีง ...   doc120230522145236.pdf 
[ 16-05-2566] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประสานงานการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในตำบลเมืองลีง ...   doc120230522144737.pdf 
[ 11-05-2566] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลเมืองลีง ...   doc120230522144910.pdf 
[ 09-05-2566] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ...   doc120230516134514.pdf 
[ 09-05-2566] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ...   doc120230509150017.pdf 
[ 02-05-2566] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามโครงการสูบน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ...   doc120230516091916.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ขั้นตอนและการกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
แนะนำคณะกรรมการในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เมืองลีง
ข่าวสารตามมาตรา 7
ข่าวสารตามมาตร 9
 
 
 
    ไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด... [นายรวน สายกระสุน]   (อ่าน : 24/ ตอบ : 1)
    การแข่งขันกีฬาตำบล... [นาย อัษฎาวุธ จุฑาจันทร์]   (อ่าน : 22/ ตอบ : 1)
    ขออนุญาติสอบถามเบอร์โทรศัพท์ผู้ใหญ่ ม.15... [นางสาวศิริกัญญา เจริญศิริ]   (อ่าน : 99/ ตอบ : 1)
    เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด... [นางสาวอาศิรา สอนโพนงาม]   (อ่าน : 111/ ตอบ : 1)
 
 
 
 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแซตอมออแกนิคฟาร์ม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแซตอมออแกนิคฟาร์ม
 
 
 
   
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4457-6105


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..