แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  3.238.134.157    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 
 
 
24/03/66 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้ลงพื้นที่เข้าร่วมการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา หมู่บ้านเป้าหมาย บ้านนานวน หมู่ที่ 14
24/03/66 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้ลงพื้นที่เข้าร่วมการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา หมู่บ้านเป้าหมาย บ้านนานวน หมู่ที่ 14
18/03/66 นายประเสริฐ สุขจิต อบต.เมืองลีง และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย พ.จ.อ. สรกฤช อุตราศรี ปลัดอบต.เมืองลีง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
18/03/66 นายประเสริฐ สุขจิต อบต.เมืองลีง และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย พ.จ.อ. สรกฤช อุตราศรี ปลัดอบต.เมืองลีง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
16/03/66 งานนโยบายและแผนฯได้ออกประชาคมแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคม บ้านจบก ม.11 และ บ้านตาเมือง ม.15
16/03/66 งานนโยบายและแผนฯได้ออกประชาคมแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคม บ้านจบก ม.11 และ บ้านตาเมือง ม.15
14/03/66 งานนโยบายและแผนได้ออกประชาคมแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน  ณ ศาลาประชาคม บ้านดงเค็ง ม.8 และ บ้านหลวงอุดม ม.18
14/03/66 งานนโยบายและแผนได้ออกประชาคมแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคม บ้านดงเค็ง ม.8 และ บ้านหลวงอุดม ม.18
 
 
 
[ 07-03-2566] รายงานงบการเงินประจำพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ...   doc120230315091537.pdf 
[ 07-03-2566] รายงานตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565   doc120230315091212.pdf 
[ 15-02-2566] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ...   doc120230215113040.pdf 
[ 19-01-2566] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภททั่วไป ...   doc120230125104546.pdf 
[ 16-01-2566] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ...   doc120230120134937.pdf 
[ 11-01-2566] ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี   ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
[ 20-12-2565] สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565   doc120221226133220.pdf 
[ 06-12-2565] การขยายำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ...   doc120221208140635.pdf 
[ 23-11-2565] ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2566 ไปอีก 2เดือน ...   doc120221123133311.pdf 
[ 18-11-2565] ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย   doc120221123154710.pdf 
 
 
 
[ 02-12-2564] ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน ...   doc120211202031543.pdf 
[ 02-12-2564] ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม ...   doc120211202031532.pdf 
[ 10-10-2564] ทำเนียบบุคลากรประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ...   doc120211010151644.JPG doc220211010151644.JPG 
[ 08-10-2564] คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง   doc120211008171541.jpg 
[ 06-10-2564] ประกาศรับสมัครเลือตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ...   doc120211006154353.jpg 
[ 13-07-2564] D-M-H-T-T   doc120210713145156.jpg 
[ 22-06-2564] กำหนดการออกฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก   doc120210622164039.jpg 
[ 26-04-2564] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ...   doc120210427040559.pdf 
[ 22-04-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ...   doc120210429085844.pdf 
[ 22-04-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ...   doc120210429085746.pdf 
 
 
 
[ 23-03-2566] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกหนองห้วยน้อย บ้านหลวงอุดม หมู่ที่ ...   doc120230324151706.pdf 
[ 23-03-2566] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกลำห้วยทำนบบ้านกันนัง หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองลีง ...   doc120230324151459.pdf 
[ 28-02-2566] ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดงเค็งถึงบ้านหนองซำ ตำบลเมืองลีง ...   doc120230228151740.pdf 
[ 28-02-2566] ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคลุกบ้านหนองเหล็กบ้านหนองเหล็กตาช้าง ...   doc120230228151637.pdf 
[ 17-02-2566] ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาบริการตัดหญ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูดหนองซำ ...   doc120230228133008.pdf 
[ 09-02-2566] ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียบม ...   doc120230228133157.pdf 
[ 09-02-2566] ประกาศผลผู้ชนะโครงการขุดลอกลำห้วยยายเผือกบ้านเชียงสง หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองลีง ...   doc120230216115952.pdf 
[ 07-02-2566] ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางลาดยางผิวทาAsphaltic ...   doc120230208160239.pdf 
[ 01-02-2566] ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำชุดเครื่องบวงสรวง ประกอบพิธีการทางศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ ...   doc120230203130912.pdf 
[ 27-01-2566] ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ...   doc120230216125220.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ขั้นตอนและการกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
แนะนำคณะกรรมการในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เมืองลีง
ข่าวสารตามมาตรา 7
ข่าวสารตามมาตร 9
 
 
 
    ไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด... [นายรวน สายกระสุน]   (อ่าน : 12/ ตอบ : 1)
    การแข่งขันกีฬาตำบล... [นาย อัษฎาวุธ จุฑาจันทร์]   (อ่าน : 11/ ตอบ : 1)
    ขออนุญาติสอบถามเบอร์โทรศัพท์ผู้ใหญ่ ม.15... [นางสาวศิริกัญญา เจริญศิริ]   (อ่าน : 85/ ตอบ : 1)
    เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด... [นางสาวอาศิรา สอนโพนงาม]   (อ่าน : 97/ ตอบ : 1)
 
 
 
 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแซตอมออแกนิคฟาร์ม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแซตอมออแกนิคฟาร์ม
 
 
 
   
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4457-6105


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..