แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  3.235.188.113    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 
 
 
วันที่ 21 กันยายน 2566 วันนี้ งานสาธารณสุขอบต.เมืองลีง ได้ดำเนินการเก็บขนขยะอันตราย ที่อบต.เมืองลีง เพื่อคัดแยกประเภท ชั่งน้ำหนักเตรียมนำส่งศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 21 ก.ย.66 เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการต่อไป
วันที่ 21 กันยายน 2566 วันนี้ งานสาธารณสุขอบต.เมืองลีง ได้ดำเนินการเก็บขนขยะอันตราย ที่อบต.เมืองลีง เพื่อคัดแยกประเภท ชั่งน้ำหนักเตรียมนำส่งศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 21 ก.ย.66 เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการต่อไป
วันที่ 20 กันยายน 2566 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดอบต.เมืองลีง ได้ดำเนินการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม กรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได
วันที่ 20 กันยายน 2566 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดอบต.เมืองลีง ได้ดำเนินการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม กรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได
 
วันที่ 19 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงด้ร่วมกรอกทรายใส่ถุงเพื่อกั้นทางน้ำไม่ให้ไหลเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวงอุดม ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
วันที่ 19 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงด้ร่วมกรอกทรายใส่ถุงเพื่อกั้นทางน้ำไม่ให้ไหลเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวงอุดม ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ หอประชุมอำเภอจอมพระ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมอำเภอจอมพระ
 
 
 
[ 04-07-2566] ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   doc120230706152007.pdf 
[ 04-07-2566] การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าพ.ศ.2562 ...   doc120230704144451.pdf 
[ 05-04-2566] รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   doc120230418095156.pdf 
[ 07-03-2566] รายงานงบการเงินประจำพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ...   doc120230315091537.pdf 
[ 07-03-2566] รายงานตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565   doc120230315091212.pdf 
[ 15-02-2566] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ...   doc120230215113040.pdf 
[ 19-01-2566] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภททั่วไป ...   doc120230125104546.pdf 
[ 16-01-2566] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ...   doc120230120134937.pdf 
[ 11-01-2566] ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี   ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
[ 20-12-2565] สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565   doc120221226133220.pdf 
 
 
 
[ 18-09-2566] เรื่อง โครงการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด   doc120230918114715.jpeg 
[ 02-12-2564] ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน ...   doc120211202031543.pdf 
[ 02-12-2564] ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม ...   doc120211202031532.pdf 
[ 10-10-2564] ทำเนียบบุคลากรประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ...   doc120211010151644.JPG doc220211010151644.JPG 
[ 08-10-2564] คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง   doc120211008171541.jpg 
[ 06-10-2564] ประกาศรับสมัครเลือตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ...   doc120211006154353.jpg 
[ 13-07-2564] D-M-H-T-T   doc120210713145156.jpg 
[ 22-06-2564] กำหนดการออกฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก   doc120210622164039.jpg 
[ 26-04-2564] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ...   doc120210427040559.pdf 
[ 22-04-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ...   doc120210429085844.pdf 
 
 
 
[ 15-09-2566] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังเก็บน้ำพลาสติก PE ขนาดความจะไม่น้อยกว่า ...   doc120230920094814.pdf 
[ 14-09-2566] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน ...   doc120230920095615.pdf 
[ 30-08-2566] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร FUJI ...   doc120230915133859.pdf 
[ 29-08-2566] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาล้าง ทำความสะอาด ตรวจ เช็คระบบเครื่องปรับอากาศ ...   doc120230915134508.pdf 
[ 29-08-2566] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร FUJI ...   doc120230915134146.pdf 
[ 18-08-2566] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านหนองซำ หมู่ที่ ...   doc120230822161009.pdf 
[ 18-08-2566] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านขุนอินทร์ (ทางไปบ้านขุนอินทร์) ...   doc120230822160749.pdf 
[ 18-08-2566] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านหนองกุง หมู่ที่ ...   doc120230822154413.pdf 
[ 18-08-2566] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมทางระบายน้ำที่กัดเซาะถนนบ้านหลวงอุดม ...   doc120230822154045.pdf 
[ 18-08-2566] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านทวารไพร หมู่ที่ ...   doc120230822153220.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ขั้นตอนและการกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
แนะนำคณะกรรมการในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.เมืองลีง
ข่าวสารตามมาตรา 7
ข่าวสารตามมาตร 9
 
 
 
    ไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด... [นายรวน สายกระสุน]   (อ่าน : 47/ ตอบ : 1)
    การแข่งขันกีฬาตำบล... [นาย อัษฎาวุธ จุฑาจันทร์]   (อ่าน : 47/ ตอบ : 1)
    ขออนุญาติสอบถามเบอร์โทรศัพท์ผู้ใหญ่ ม.15... [นางสาวศิริกัญญา เจริญศิริ]   (อ่าน : 124/ ตอบ : 1)
    เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด... [นางสาวอาศิรา สอนโพนงาม]   (อ่าน : 139/ ตอบ : 1)
 
 
 
 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแซตอมออแกนิคฟาร์ม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแซตอมออแกนิคฟาร์ม
 
 
 
   
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4458-1155


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..