แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.200.145.223    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

สภาพทางสังคม
_______________________________________________________________________________________________________
สภาพทางสังคม
 

ด้านสังคม

ชุมชน ศาสนา วัฒนธรรม

มีหมู่บ้าน ๑๘ หมู่บ้าน มีวัด ๕ แห่ง มีสำนักสงฆ์ จำนวน ๘ แห่ง สถานที่ปฏิบัติธรรมเจ้าแม่กวนอิม ๑ แห่ง และมีสถานที่ราชการ ๑๑ แห่ง ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ มีศาลเจ้าพ่อเชียงสง มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงทุกปี ตักบาตรเทโวโรหนะ แข่งกีฬาตำบล ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีแซนโฏนตา งานวันผู้สูงอายุ ประเพณีทอดกฐิน-ผ้าป่า

การศึกษา วัฒนธรรม

มีสถาบันการศึกษาโรงเรียน ๗ โรงเรียน มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนระดับตำบล ๑ แห่ง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ๖ แห่ง ศูนย์อินเทอร์เน็ตตำบล ๑ แห่ง ศูนย์เรียนรู้สารสนเทศประจำตำบล ๑ แห่ง

 

 

 

 

 

ตารางข้อมูลด้านการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

ที่

ชื่อสถานศึกษา

ที่ตั้ง

ระดับก่อนเกณฑ์

ระดับอนุบาล

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

ห้องเรียน

ครู

นักเรียน

ห้องเรียน

ครู

นักเรียน

ห้องเรียน

ครู

นักเรียน

ห้องเรียน

ครู

นักเรียน

ศูนย์เด็กวัดอุทุมพร

.

๑๘

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ศูนย์เด็กวัดศรีโพธิ์ทอง

.๑๕

๔๒

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหลวงอุดม

.๑๘

๓๗

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

หนองเหล็ก

ม.๒

๓๘

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

กรูดหนองซำ

ม.๖

๒๗

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

ทุ่งนาค

ม.๗

๓๘

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง

.๑๒

-

๑๒

-

-

-

-

-

-

-

-

-

โรงเรียนบ้านเมืองลีง

.

-

-

-

๕๐

๑๒๓

-

-

-

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก

.

-

-

-

๓๑

๑๒๖

-

-

-

๑๐

โรงเรียนบ้านทวารไพร

.๑๓

-

-

-

๓๓

๑๔

๑๕๖

-

-

-

๑๑

โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ

.

-

-

-

๓๑

๑๕๐

-

-

-

๑๒

โรงเรียนบ้านดงเค็ง

.

-

-

-

๓๕

๑๒

๑๒๐

๔๙

๑๓

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค

.

-

-

-

๑๕

๑๑

๘๙

๔๖

๑๔

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา

. ๑๒

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๕

๒๘

๔๖๘

๑๕

กศน.

 

-

-

-

-

-

-

๑๓๗

กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน

มีสนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน ๕ แห่ง มีสนามฟุตบอล ๗ แห่ง มีสนามเด็กเล่น ๑๓ แห่ง

สาธารณสุข

สถานีอนามัย จำนวน ๒ แห่ง ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำตำบลเมืองลีง

มีสถานีตำรวจภูธรเมืองลีง ในการรักษาความสงบเรียบร้อย

 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4457-6105


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..