แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.220.249.141    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

สภาพทางสังคม
_______________________________________________________________________________________________________
สภาพทางสังคม
 

ด้านสังคม

ชุมชน ศาสนา วัฒนธรรม

มีหมู่บ้าน ๑๘ หมู่บ้าน มีวัด ๕ แห่ง มีสำนักสงฆ์ จำนวน ๘ แห่ง สถานที่ปฏิบัติธรรมเจ้าแม่กวนอิม ๑ แห่ง และมีสถานที่ราชการ ๑๑ แห่ง ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ มีศาลเจ้าพ่อเชียงสง มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงทุกปี ตักบาตรเทโวโรหนะ แข่งกีฬาตำบล ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีแซนโฏนตา งานวันผู้สูงอายุ ประเพณีทอดกฐิน-ผ้าป่า

การศึกษา วัฒนธรรม

มีสถาบันการศึกษาโรงเรียน ๗ โรงเรียน มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนระดับตำบล ๑ แห่ง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ๖ แห่ง ศูนย์อินเทอร์เน็ตตำบล ๑ แห่ง ศูนย์เรียนรู้สารสนเทศประจำตำบล ๑ แห่ง

 

 

 

 

 

ตารางข้อมูลด้านการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

ที่

ชื่อสถานศึกษา

ที่ตั้ง

ระดับก่อนเกณฑ์

ระดับอนุบาล

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

ห้องเรียน

ครู

นักเรียน

ห้องเรียน

ครู

นักเรียน

ห้องเรียน

ครู

นักเรียน

ห้องเรียน

ครู

นักเรียน

ศูนย์เด็กวัดอุทุมพร

.

๑๘

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ศูนย์เด็กวัดศรีโพธิ์ทอง

.๑๕

๔๒

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหลวงอุดม

.๑๘

๓๗

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

หนองเหล็ก

ม.๒

๓๘

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

กรูดหนองซำ

ม.๖

๒๗

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

ทุ่งนาค

ม.๗

๓๘

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง

.๑๒

-

๑๒

-

-

-

-

-

-

-

-

-

โรงเรียนบ้านเมืองลีง

.

-

-

-

๕๐

๑๒๓

-

-

-

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก

.

-

-

-

๓๑

๑๒๖

-

-

-

๑๐

โรงเรียนบ้านทวารไพร

.๑๓

-

-

-

๓๓

๑๔

๑๕๖

-

-

-

๑๑

โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ

.

-

-

-

๓๑

๑๕๐

-

-

-

๑๒

โรงเรียนบ้านดงเค็ง

.

-

-

-

๓๕

๑๒

๑๒๐

๔๙

๑๓

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค

.

-

-

-

๑๕

๑๑

๘๙

๔๖

๑๔

โรงเรียนเมืองลีงวิทยา

. ๑๒

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๑๕

๒๘

๔๖๘

๑๕

กศน.

 

-

-

-

-

-

-

๑๓๗

กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน

มีสนามกีฬาเอนกประสงค์ จำนวน ๕ แห่ง มีสนามฟุตบอล ๗ แห่ง มีสนามเด็กเล่น ๑๓ แห่ง

สาธารณสุข

สถานีอนามัย จำนวน ๒ แห่ง ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำตำบลเมืองลีง

มีสถานีตำรวจภูธรเมืองลีง ในการรักษาความสงบเรียบร้อย

 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4458-1155


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..