แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.200.145.223    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
_______________________________________________________________________________________________________
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์
“ อบต.เมืองลีง ต้องเป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีการจัดการตนเองอย่างอัจฉริยะนำพาตำบลเข้มแข็งประชาชนสุขภาวะดีทุกชีวีมีสุข มุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
พันธกิจ (Mission) การพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้กำหนดพันธกิจของการพัฒนา ดังนี้
๓.๒.๑ บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
๓.๒.๒ การจัดให้มีและบำรุงรักษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๒.๓ การป้องกัน ควบคุมระงับโรคติดต่อและเสริมสร้างสุขภาวะ
๓.๒.๔ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และยาเสพติด
๓.๒.๕ ส่งเสริม/สนับสนุนการศึกษา ศาสนา และสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสำคัญทางศาสนา
๓.๒.๖ ส่งเสริม/สนับสนุน ด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน เศรษฐกิจ สังคม

 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4457-6105


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..