แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  3.235.195.196    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

ขอเชิญชวน เที่ยวงาน ฉลองสมโภชน์ อนุเสาวรีย์ท่านปู่เชียงสง 3-4 กุมภาพันธ์ 2566

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
_______________________________________________________________________________________________________
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์
“ อบต.เมืองลีง ต้องเป็นองค์กรธรรมาภิบาล มีการจัดการตนเองอย่างอัจฉริยะนำพาตำบลเข้มแข็งประชาชนสุขภาวะดีทุกชีวีมีสุข มุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
พันธกิจ (Mission) การพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้กำหนดพันธกิจของการพัฒนา ดังนี้
๓.๒.๑ บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
๓.๒.๒ การจัดให้มีและบำรุงรักษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๒.๓ การป้องกัน ควบคุมระงับโรคติดต่อและเสริมสร้างสุขภาวะ
๓.๒.๔ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และยาเสพติด
๓.๒.๕ ส่งเสริม/สนับสนุนการศึกษา ศาสนา และสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสำคัญทางศาสนา
๓.๒.๖ ส่งเสริม/สนับสนุน ด้านการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน เศรษฐกิจ สังคม

 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4457-6105


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..