แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.200.145.223    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

การป้องกันการทุจริต
_______________________________________________________________________________________________________
การป้องกันการทุจริต
 

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

4. มาตรการป้องกันการรับสินบน

5. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

6. หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณ๊เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริการส่วนตำบลเมืองลีง

7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

8. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

9. คำประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร 1

10.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563  

11.ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง พ.ศ.2552 

12.รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) พ.ศ.2562 

13.สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจําปี รอบ 5 ปี องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลีง 2559 – 2563 

14.รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563


 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4457-6105


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..