แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.200.145.223    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
_______________________________________________________________________________________________________
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 

พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

พรบ.กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ อปท.พ.ศ.2542 แก้ไขถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 แก้ไข ฉ-7 พ.ศ.2562 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

ระเบียบฯ การจัดทำแผนพัฒนา อปท- ฉ- 3 พ.ศ.2561 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

ระเบียบฯ การจัดทำแผนพัฒนา อปท- ฉ-2 พ.ศ.2559 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

ระเบียบฯ การจัดทำแผนพัฒนา อปท พ.ศ.2548 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

ระเบียบฯ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท- 2547 ฉ-3 พ.ศ.2558 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

ระเบียบฯ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท- ฉ-4 พ.ศ.2561 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

ระเบียบฯ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ฉ-3 พ.ศ.2565 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

ระเบียบฯว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4457-6105


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..