แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.220.249.141    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
_______________________________________________________________________________________________________
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 

พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

พรบ.กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.2558  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ อปท.พ.ศ.2542 แก้ไขถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 แก้ไข ฉ-7 พ.ศ.2562 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

ระเบียบฯ การจัดทำแผนพัฒนา อปท- ฉ- 3 พ.ศ.2561 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

ระเบียบฯ การจัดทำแผนพัฒนา อปท- ฉ-2 พ.ศ.2559 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

ระเบียบฯ การจัดทำแผนพัฒนา อปท พ.ศ.2548 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

ระเบียบฯ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท- 2547 ฉ-3 พ.ศ.2558 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

ระเบียบฯ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท- ฉ-4 พ.ศ.2561 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

ระเบียบฯ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ฉ-3 พ.ศ.2565 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

ระเบียบฯว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 เปิดไฟล์เอกสารที่นี่

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4458-1155


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..