แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.220.249.141    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

สภาพทั่วไป
_______________________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

ภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขต และเขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่เปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตำบลเมืองลีง เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๙ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. ๒๕๓๗ มีเขตการปกครองและการบริหาร มีพื้นที่ ๑๒๐.๓๔ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๗๕,๒๑๕.๖๓ ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ๑๘ หมู่บ้าน

สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย มี ๑ ตำบล ๑๘ หมู่บ้าน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์ ประมาณ ๓๔ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอจอมพระ ประมาณ ๑๔ กิโลเมตร

- ทิศเหนือ จรดอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

- ทิศใต้ จรดอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

- ทิศตะวันออก จรดตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

- ทิศตะวันตก จรดอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

เขตการปกครอง

ตำบลเมืองลีง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๘ หมู่บ้าน

ตารางแสดง หน่วยการปกครอง

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

บ้านเมืองลีง

๑๐

บ้านหนองขาม

บ้านหนองเหล็ก

๑๑

บ้านจบก

บ้านหนองกุง

๑๒

บ้านยาง

บ้านกรูด

๑๓

บ้านทวารไพร

บ้านกันนัง

๑๔

บ้านนานวน

บ้านหนองซำ

๑๕

บ้านตาเมือง

บ้านทุ่งนาค

๑๖

บ้านหนองเหล็กตาช้าง

บ้านดงเค็ง

๑๗

บ้านเชียงสง

บ้านหลุมดิน

๑๘

บ้านหลวงอุดม

ประชากร

ตำบลเมืองลีง มีประชากรจำนวนทั้งสิ้น ๑๐,๒๙๑ คน เป็นชาย ๕,๑๙๖ คน เป็นหญิง ๕,๐๙๕ คน จำนวนบ้าน ๒,๓๕๓ ครัวเรือน

ตารางแสดงจำนวนประชากรและจำนวนบ้าน

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่

ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

จำนวนบ้าน

บ้านเมืองลีง

๓๓๐

๓๖๕

๖๙๕

๑๙๖

บ้านหนองเหล็ก

๓๑๐

๓๒๕

๖๓๕

๑๖๑

บ้านหนองกุง

๒๔๖

๒๕๔

๕๐๐

๑๓๙

บ้านกรูด

๔๒๐

๓๙๒

๘๑๒

๑๗๔

บ้านกันนัง

๑๗๒

๑๗๕

๓๔๗

๗๓

บ้านหนองซำ

๒๙๕

๒๖๗

๕๖๒

๑๒๓

บ้านทุ่งนาค

๕๒๙

๕๓๘

๑,๐๖๗

๒๔๖

บ้านดงเค็ง

๓๐๑

๒๘๒

๕๘๓

๑๓๑

บ้านหลุมดิน

๑๔๔

๑๓๒

๒๗๖

๖๙

๑๐

บ้านหนองขาม

๒๒๔

๑๙๓

๔๑๗

๗๗

๑๑

บ้านจบก

๑๓๖

๑๓๕

๒๗๑

๖๒

๑๒

บ้านยาง

๓๐๘

๓๒๙

๖๓๗

๑๙๙

๑๓

บ้านทวารไพร

๔๙๘

๔๗๔

๙๗๒

๒๖๑

๑๔

บ้านนานวน

๑๗๙

๑๘๖

๓๖๕

๘๑

๑๕

บ้านตาเมือง

๒๙๓

๒๘๙

๕๘๒

๑๓๐

๑๖

บ้านหนองเหล็กตาช้าง

๒๔๖

๒๔๙

๔๙๕

๑๒๕

๑๗

บ้านเชียงสง

๒๘๕

๒๕๐

๕๓๕

๑๕๑

๑๘

บ้านหลวงอุดม

๒๘๐

๒๕๑

๕๓๑

๑๐๙

รวม

๕,๑๙๖

๕,๐๙๕

๑๐,๒๙๑

๒,๕๐๗

ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4458-1155


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..