แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  3.235.195.196    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

ขอเชิญชวน เที่ยวงาน ฉลองสมโภชน์ อนุเสาวรีย์ท่านปู่เชียงสง 3-4 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักปลัด
_______________________________________________________________________________________________________
สำนักปลัด
 
 
นายจิรชาติ ทัพพันธ์ชัย
นายจิรชาติ ทัพพันธ์ชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
ส.อ.อดุสิทธิ์ บูรณะ
ส.อ.อดุสิทธิ์ บูรณะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
น.ส.รดา มะลิซ้อน
น.ส.รดา มะลิซ้อน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายสุพจน์ กลิ่นตั้น
นายสุพจน์ กลิ่นตั้น
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายภัทรนันท์ สุดโสม
นายภัทรนันท์ สุดโสม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายณรงค์พร ต่างประโคน
นายณรงค์พร ต่างประโคน
นิติกรปฏิบัติการ
-ว่าง-
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
พ.จ.อ.จตุพงศ์ วงษ์นาจ
พ.จ.อ.จตุพงศ์ วงษ์นาจ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง/ชง
นางสาวอรทัย แสนกล้า
นางสาวอรทัย แสนกล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง-
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายชำนาญ อ่อนจู
นายชำนาญ อ่อนจู
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายศรายุทธ พันภู
นายศรายุทธ พันภู
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายชำนาญ วันดี
นายชำนาญ วันดี
พนักงานทั่วไป (ประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)
นายจักรวุฒิ ทองสุข
นายจักรวุฒิ ทองสุข
พนักงานทั่วไป (ประจำรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)
นายทองดี สุขจิต
นายทองดี สุขจิต
พนักงานทั่วไป
นายบุพกร สายกระสุน
นายบุพกร สายกระสุน
พนักงานทั่วไป (ส่งเสริมการเกษตร)
นางเย็น เครือจันทร์
นางเย็น เครือจันทร์
ภารโรง
นางสาวกัญญา เหล่าล้ำ
นางสาวกัญญา เหล่าล้ำ
พนักงานทั่วไป (งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว)
สิบเอกวัฒนา สายกระสุน
สิบเอกวัฒนา สายกระสุน
พนักงานทั่วไป (ขับรถยนต์ส่วนกลาง)
นางสาวสุภาวิดา แสงทอง
นางสาวสุภาวิดา แสงทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานสาธารณสุข)
นางสาวสุรีย์พร ประจวบสุข
นางสาวสุรีย์พร ประจวบสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งาน อพ.สธ.)
นางสาวบัญณิกาญจน์ วุทธิพงษ์ปรีชา
นางสาวบัญณิกาญจน์ วุทธิพงษ์ปรีชา
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานประชาสัมพันธ์)
นายอำนาจ บุญครอง
นายอำนาจ บุญครอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ (งานด้านสัตวบาล)
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4457-6105


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..