แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.200.145.223    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประ�าศผู้เสนอราคา
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพิมพ์เอกสารของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  doc120220418035127.pdf   01-04-2565  69  2
2   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ  doc120220418035230.pdf   29-03-2565  70  2
3   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศตลอดทั้งล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในห้องฝ่ายบริหาร จำนวน 2 เครื่อง  doc120220418035352.pdf   18-03-2565  65  1
4   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถพยาบาล (รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน กต 9162 สุรินทร์ เพื่อเป็นการบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย  doc120220418035521.pdf   17-03-2565  70  1
5   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ.จบกม.11 ถึง บ.หนองเหล็ก ม.2 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์   ประกาศ   11-03-2565  72  2
6   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บพ 7464 สุรินทร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย  doc120220217065430.pdf   09-02-2565  70  1
7   ประกาศผู้เสนอราคา  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 ราย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพิมพ์เอกสารของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง   03-02-2565  80  2
8   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  doc120220215075753.pdf   01-02-2565  74  1
9   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน  doc120211115071215.pdf   10-11-2564  117  1
10   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4348 สุรินทร์    03-11-2564  122  0
11   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการส่งเสริมด้านการเกษตร  doc120211109072745.pdf   02-11-2564  117  1
12   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถพยาบาล (รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน กต 9162 สุรินทร์ เพื่อเป็นการบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย  doc120211109074038.pdf   27-10-2564  115  1
13   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถพยาบาล (รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน กต 9162 สุรินทร์ เพื่อเป็นการบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย  doc120211109074038.pdf   27-10-2564  130  1
14   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บม 3022 สุรินทร์ เพื่อเป็นการบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย  doc120211109073523.pdf   27-10-2564  127  1
15   ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำคู่มือและแผ่นพับสำหรับประชาชน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120211109073333.pdf   27-10-2564  128  1
16   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวงอุดม หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120211115071543.pdf   26-10-2564  114  1
17   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมประตูอลูมิเนียมบานกระจก จำนวน 2 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนาค  doc120211130064033.pdf   26-10-2564  124  2
18   ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120211109075153.pdf   21-10-2564  124  1
19   ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อป้ายกระดานไม้อัด สำหรับปิดประกาศเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง และศาลาประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน จำนวน 20 ป้าย  doc120211109074525.pdf   21-10-2564  120  1
20   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 28 ป้าย  doc120211109073120.pdf   18-10-2564  120  1
21   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำแผ่นปายประชาสัมพันธ์ จำนวน 62 ป้าย เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120211115071914.pdf   16-10-2564  125  1
22   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2565  doc120211109072531.pdf   30-09-2564  114  1
23   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เหล็กบานโล่ง 4 ชั้น จำนวน 2 ตู้ เพื่อใช้สำหรับจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ ในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  doc120210929075508.pdf   23-09-2564  113  1
24   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานเหล็กและเก้าอี้บุนวมมีพนักพิง จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  doc120210929075252.pdf   23-09-2564  120  2
25   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เหล็กชนิดแบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้ เพื่อใช้สำหรับจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120210929075107.pdf   23-09-2564  131  1
26   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟูต พร้อมกระจก จำนวน 1 เครื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  doc120210929071920.pdf   23-09-2564  118  1
27   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP AR-5631 หมายเลขครุภัณฑ์ 417-53-0003 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  doc120210929071744.pdf   23-09-2564  115  1
28   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านทวารไพร หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210927040159.pdf   23-09-2564  120  2
29   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านกรูด หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210927035743.pdf   23-09-2564  113  2
30   ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ เพื่อใช้งานในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120211102033359.pdf   21-09-2564  119  1
31   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในสำนักปลัด  doc120210926074438.pdf   21-09-2564  119  1
32   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้ม จำนวน 100 ถุง เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน ทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120210926074249.pdf   21-09-2564  117  1
33   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)  doc120210926075230.pdf   20-09-2564  118  1
34   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ2566-2570) เพื่อเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120210926075016.pdf   20-09-2564  117  1
35   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210921023640.pdf   20-09-2564  118  2
36   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซือ้ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเปิด แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้ เพื่อใช้เก็บเอการให้เป็นระเบียบในกองคลัง  doc120210926073946.pdf   16-09-2564  119  1
37   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเปิด แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ เพื่อใช้สำหรับจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ ในสำนักปลัด  doc120210926073808.pdf   16-09-2564  140  1
38   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองช่าง  doc120210926073513.pdf   16-09-2564  125  1
39   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK TANK PRINTER) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ปฏิบัติงานในสำนักปลัด  doc120210926073411.pdf   15-09-2564  120  1
40   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ปฎิบัติงานในสำนักปลัด  doc120210926070425.pdf   15-09-2564  118  1
41   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองซำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210913074033.pdf   10-09-2564  125  1
42   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยปรับปรุงกระจายน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองซำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210913073923.pdf   10-09-2564  115  1
43   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง  doc120210913033152.pdf   08-09-2564  113  1
44   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเจาะเก็บแท่งตัวอย่างคอนกรีต (CORING) ขับเคลื่อนการทำงานด้วยเครื่องยนต์ GASOLIN 4 จังหวะ ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 แรงม้า พร้อมกระบอกเจาะ จำนวน 4 อัน  doc120210913033104.pdf   08-09-2564  120  6
45   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง จำนวน 1 เครื่อง  doc120210913032803.pdf   08-09-2564  117  1
46   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏบัติงานและสามารถใช้งานได้ตามปกติ  doc120210926070303.pdf   07-09-2564  116  1
47   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210909042104.pdf   03-09-2564  123  1
48   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านหนองเหล็กตาช้าง หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210909041946.pdf   03-09-2564  116  1
49   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลเมือง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210909041830.pdf   03-09-2564  129  1
50   ประกาศผลผู้เสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านหลวงอุดม หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210909041710.pdf   03-09-2564  130  1
51   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 2 หลัง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120210913032654.pdf   02-09-2564  119  1
52   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้  doc120210913032614.pdf   02-09-2564  119  1
53   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนานวน หมู่ที่ 14 (ไปศาลปู่ตา) ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210909042904.pdf   02-09-2564  118  1
54   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดวางท่อเข้าสระน้ำบ้านหลวงอุดม หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์    02-09-2564  120  0
55   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 (ซอยข้างที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน) ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210909042634.pdf   02-09-2564  150  1
56   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเชียงสง หมู่ที่ 17 (ซอยหลังโรงเตา) ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210909042522.pdf   02-09-2564  113  1
57   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองเหล็กตาช้าง หมู่ที่ 16 (ไปโคกตาบูรณ์) ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210909042416.pdf   02-09-2564  142  1
58   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาเมือง หมู่ที่ 15 (ซอยข้างบ้านนายสมบัต) ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210909042309.pdf   02-09-2564  115  1
59   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคภายนอก จำนวน 1 ราย เพื่อปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการปรชาสัมพันธ์และการให้บริการข้อมุลข่าวสาร จำนวน 1 เดือน ระหว่างวนที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  doc120210926065743.pdf   30-08-2564  116  1
60   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการสูบน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งบ้านตาเมือง หมู่ที่ 15 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210926065258.pdf   27-08-2564  117  1
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4457-6105


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..