แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.220.249.141    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประ�าศผู้เสนอราคา
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพิมพ์เอกสารของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  doc120220418035127.pdf   01-04-2565  126  2
2   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ  doc120220418035230.pdf   29-03-2565  128  2
3   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศตลอดทั้งล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในห้องฝ่ายบริหาร จำนวน 2 เครื่อง  doc120220418035352.pdf   18-03-2565  121  1
4   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถพยาบาล (รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน กต 9162 สุรินทร์ เพื่อเป็นการบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย  doc120220418035521.pdf   17-03-2565  125  1
5   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ.จบกม.11 ถึง บ.หนองเหล็ก ม.2 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์   ประกาศ   11-03-2565  129  2
6   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บพ 7464 สุรินทร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย  doc120220217065430.pdf   09-02-2565  123  1
7   ประกาศผู้เสนอราคา  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 ราย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพิมพ์เอกสารของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง   03-02-2565  138  2
8   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  doc120220215075753.pdf   01-02-2565  131  1
9   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน  doc120211115071215.pdf   10-11-2564  193  1
10   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-4348 สุรินทร์    03-11-2564  198  0
11   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในการส่งเสริมด้านการเกษตร  doc120211109072745.pdf   02-11-2564  192  1
12   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถพยาบาล (รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน กต 9162 สุรินทร์ เพื่อเป็นการบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย  doc120211109074038.pdf   27-10-2564  189  1
13   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถพยาบาล (รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน กต 9162 สุรินทร์ เพื่อเป็นการบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย  doc120211109074038.pdf   27-10-2564  202  1
14   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บม 3022 สุรินทร์ เพื่อเป็นการบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย  doc120211109073523.pdf   27-10-2564  200  1
15   ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำคู่มือและแผ่นพับสำหรับประชาชน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120211109073333.pdf   27-10-2564  201  1
16   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวงอุดม หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120211115071543.pdf   26-10-2564  188  1
17   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมประตูอลูมิเนียมบานกระจก จำนวน 2 ชุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนาค  doc120211130064033.pdf   26-10-2564  204  2
18   ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120211109075153.pdf   21-10-2564  201  1
19   ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อป้ายกระดานไม้อัด สำหรับปิดประกาศเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง และศาลาประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน จำนวน 20 ป้าย  doc120211109074525.pdf   21-10-2564  193  1
20   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 28 ป้าย  doc120211109073120.pdf   18-10-2564  192  1
21   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำแผ่นปายประชาสัมพันธ์ จำนวน 62 ป้าย เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120211115071914.pdf   16-10-2564  211  1
22   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2565  doc120211109072531.pdf   30-09-2564  188  1
23   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เหล็กบานโล่ง 4 ชั้น จำนวน 2 ตู้ เพื่อใช้สำหรับจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ ในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  doc120210929075508.pdf   23-09-2564  188  1
24   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะทำงานเหล็กและเก้าอี้บุนวมมีพนักพิง จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  doc120210929075252.pdf   23-09-2564  195  2
25   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เหล็กชนิดแบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้ เพื่อใช้สำหรับจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120210929075107.pdf   23-09-2564  203  1
26   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 5 ฟูต พร้อมกระจก จำนวน 1 เครื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  doc120210929071920.pdf   23-09-2564  192  1
27   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP AR-5631 หมายเลขครุภัณฑ์ 417-53-0003 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  doc120210929071744.pdf   23-09-2564  188  1
28   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านทวารไพร หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210927040159.pdf   23-09-2564  195  2
29   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านกรูด หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210927035743.pdf   23-09-2564  188  2
30   ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ เพื่อใช้งานในสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120211102033359.pdf   21-09-2564  206  1
31   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในสำนักปลัด  doc120210926074438.pdf   21-09-2564  193  1
32   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สารส้ม จำนวน 100 ถุง เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน ทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120210926074249.pdf   21-09-2564  190  1
33   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)  doc120210926075230.pdf   20-09-2564  192  1
34   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ2566-2570) เพื่อเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120210926075016.pdf   20-09-2564  192  1
35   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210921023640.pdf   20-09-2564  194  2
36   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซือ้ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเปิด แบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้ เพื่อใช้เก็บเอการให้เป็นระเบียบในกองคลัง  doc120210926073946.pdf   16-09-2564  193  1
37   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเปิด แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ เพื่อใช้สำหรับจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ ในสำนักปลัด  doc120210926073808.pdf   16-09-2564  212  1
38   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองช่าง  doc120210926073513.pdf   16-09-2564  198  1
39   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK TANK PRINTER) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ปฏิบัติงานในสำนักปลัด  doc120210926073411.pdf   15-09-2564  193  1
40   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ปฎิบัติงานในสำนักปลัด  doc120210926070425.pdf   15-09-2564  192  1
41   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองซำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210913074033.pdf   10-09-2564  201  1
42   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยปรับปรุงกระจายน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองซำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210913073923.pdf   10-09-2564  186  1
43   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่งเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง  doc120210913033152.pdf   08-09-2564  185  1
44   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเจาะเก็บแท่งตัวอย่างคอนกรีต (CORING) ขับเคลื่อนการทำงานด้วยเครื่องยนต์ GASOLIN 4 จังหวะ ขนาดไม่ต่ำกว่า 5 แรงม้า พร้อมกระบอกเจาะ จำนวน 4 อัน  doc120210913033104.pdf   08-09-2564  197  10
45   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง จำนวน 1 เครื่อง  doc120210913032803.pdf   08-09-2564  187  1
46   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏบัติงานและสามารถใช้งานได้ตามปกติ  doc120210926070303.pdf   07-09-2564  189  1
47   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210909042104.pdf   03-09-2564  197  2
48   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านหนองเหล็กตาช้าง หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210909041946.pdf   03-09-2564  191  1
49   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลเมือง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210909041830.pdf   03-09-2564  210  1
50   ประกาศผลผู้เสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านหลวงอุดม หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210909041710.pdf   03-09-2564  204  1
51   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 2 หลัง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120210913032654.pdf   02-09-2564  193  1
52   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้  doc120210913032614.pdf   02-09-2564  195  1
53   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนานวน หมู่ที่ 14 (ไปศาลปู่ตา) ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210909042904.pdf   02-09-2564  190  1
54   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดวางท่อเข้าสระน้ำบ้านหลวงอุดม หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์    02-09-2564  195  0
55   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 (ซอยข้างที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน) ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210909042634.pdf   02-09-2564  230  1
56   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเชียงสง หมู่ที่ 17 (ซอยหลังโรงเตา) ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210909042522.pdf   02-09-2564  189  1
57   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองเหล็กตาช้าง หมู่ที่ 16 (ไปโคกตาบูรณ์) ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210909042416.pdf   02-09-2564  212  1
58   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาเมือง หมู่ที่ 15 (ซอยข้างบ้านนายสมบัต) ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210909042309.pdf   02-09-2564  191  1
59   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคภายนอก จำนวน 1 ราย เพื่อปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการปรชาสัมพันธ์และการให้บริการข้อมุลข่าวสาร จำนวน 1 เดือน ระหว่างวนที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  doc120210926065743.pdf   30-08-2564  191  1
60   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการสูบน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งบ้านตาเมือง หมู่ที่ 15 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210926065258.pdf   27-08-2564  189  1
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4458-1155


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..