แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.220.62.183    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy

ภาพ�ิจ�รรม
_______________________________________________________________________________________________________
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงพร้อมด้วย นายจิรชาติ ทัพพันธ์ชัย หัวหน้าสำนักปลัด และจนท.อบต.เมืองลีง ลงพื้นสำรวจสระเก็บน้ำบ้านกรูด ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก ปภ.จังหวัดสุรินทร์
[29-02-2024]   วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงพร้อมด้วย นายจิรชาติ ทัพพันธ์ชัย หัวหน้าสำนักปลัด และจนท.อบต.เมืองลีง ลงพื้นสำรวจสระเก็บน้ำบ้านกรูด ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก ปภ.จังหวัดสุรินทร์  
วันที่22 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้รับเกียรติ ท่านดร.เอกพล แสงศรี กลุ่มวิชาเอกการตลาด ได้มาเป็นวิทยากรและมาลงพื้นที่สำรวจให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง 459 ในตำบลเมืองลีง
[22-02-2024]   วันที่22 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้รับเกียรติ ท่านดร.เอกพล แสงศรี กลุ่มวิชาเอกการตลาด ได้มาเป็นวิทยากรและมาลงพื้นที่สำรวจให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง 459 ในตำบลเมืองลีง  
วันที่21 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการตำบลเมืองลีง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ส.อบต.เมืองลีง ได้ร่วมต้อนรับ นายบุญเชิด สรแสง นายอำเภอจอมพระ พร้อมนิเทศการปฎิบัติงาน และมอบนโยบายการปฎิบัติงานให้กับ อบต.เมืองลีง
[21-02-2024]   วันที่21 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการตำบลเมืองลีง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ส.อบต.เมืองลีง ได้ร่วมต้อนรับ นายบุญเชิด สรแสง นายอำเภอจอมพระ พร้อมนิเทศการปฎิบัติงาน และมอบนโยบายการปฎิบัติงานให้กับ อบต.เมืองลีง  
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๙ น. นางสาวผกามาศ เจริญพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๓ จังหวัดสุรินทร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อเชียงสง เนื่องในงานประเพณีสืบสานตำนานเจ้าพ่อเชียงสง เทศกาลโคมซุไฮไหว้เจ้าพ่อเชียงสง
[18-02-2024]   วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๙ น. นางสาวผกามาศ เจริญพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๓ จังหวัดสุรินทร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อเชียงสง เนื่องในงานประเพณีสืบสานตำนานเจ้าพ่อเชียงสง เทศกาลโคมซุไฮไหว้เจ้าพ่อเชียงสง  
 วันที่14 กุมภาพันธ์ 2567 นายหัด หอมเนียม รองนายก อบต. เมืองลีง พร้อมด้วยนางสาวศิริวรรณ แสงอุ่น นวก.สาธารณสุข และนายณรงค์พร ต่างประโคน นิติกรปฏิบัติการลงพื้นที่ ประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับการยกร่างข้อบัญญัติฯเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด
[14-02-2024]   วันที่14 กุมภาพันธ์ 2567 นายหัด หอมเนียม รองนายก อบต. เมืองลีง พร้อมด้วยนางสาวศิริวรรณ แสงอุ่น นวก.สาธารณสุข และนายณรงค์พร ต่างประโคน นิติกรปฏิบัติการลงพื้นที่ ประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับการยกร่างข้อบัญญัติฯเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด 
วันที่13 กุมภาพันธ์ 2567 งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลเมืองลีง ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านเชียงสง ได้พาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล บันทึกภาพ และวิดีโอ เพื่อนำเสนอการท่องเที่ยว ชุมชน
[13-02-2024]   วันที่13 กุมภาพันธ์ 2567 งานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลเมืองลีง ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านเชียงสง ได้พาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล บันทึกภาพ และวิดีโอ เพื่อนำเสนอการท่องเที่ยว ชุมชน 
 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายประเสริฐ สุขจิต นายกอบต. เมืองลีง พร้อมด้วยนายณรงค์พร ต่างประโคน นิติกรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ ประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับการยกร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร การยกร่างข้อบัญญัติฯ
[09-02-2024]   วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายประเสริฐ สุขจิต นายกอบต. เมืองลีง พร้อมด้วยนายณรงค์พร ต่างประโคน นิติกรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ ประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับการยกร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร การยกร่างข้อบัญญัติฯ 
 วันที่9 กุมภาพันธ์ 2567 นายประเสริฐ สุขจิต นายก อบต. เมืองลีง พร้อมด้วยนายณรงค์พร ต่างประโคน นิติกรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ ประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับการยกร่างข้อบัญญัติฯ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร การยกร่างข้อบัญญัติฯ
[09-02-2024]   วันที่9 กุมภาพันธ์ 2567 นายประเสริฐ สุขจิต นายก อบต. เมืองลีง พร้อมด้วยนายณรงค์พร ต่างประโคน นิติกรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ ประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับการยกร่างข้อบัญญัติฯ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร การยกร่างข้อบัญญัติฯ 
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 พ.จ.อ.สรกฤช อุตราศรี ปลัด อบต.เมืองลีง ลงพื้นที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านกันนัง หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองลีง
[08-02-2024]   วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 พ.จ.อ.สรกฤช อุตราศรี ปลัด อบต.เมืองลีง ลงพื้นที่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านกันนัง หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองลีง 
วันที่8 กุมภาพันธ์ 2567 ลงพื้นที่เพื่อสอบสวนโรคหูดับ ร่วมกับ รพ.สต.เมืองลีง เนื่องจากพบผู้ป่วยในพื้นที่ และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคให้กับผู้ประกอบการและประชาชน
[08-02-2024]   วันที่8 กุมภาพันธ์ 2567 ลงพื้นที่เพื่อสอบสวนโรคหูดับ ร่วมกับ รพ.สต.เมืองลีง เนื่องจากพบผู้ป่วยในพื้นที่ และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคให้กับผู้ประกอบการและประชาชน 
วันที่8กุมภาพันธ์ นายประเสริฐ สุขจิต นายกอบต.เมืองลีง และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย พ.จ.อ.สรกฤช อุตราศรี ปลัดอบต.เมืองลีง และกองช่าง ได้พาคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านของอปท.จังหวัดสุรินทร์ ออกตรวจสอบประปาป็อกแท็ง ที่บ้านกันนัง ม.5
[08-02-2024]   วันที่8กุมภาพันธ์ นายประเสริฐ สุขจิต นายกอบต.เมืองลีง และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย พ.จ.อ.สรกฤช อุตราศรี ปลัดอบต.เมืองลีง และกองช่าง ได้พาคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประปาหมู่บ้านของอปท.จังหวัดสุรินทร์ ออกตรวจสอบประปาป็อกแท็ง ที่บ้านกันนัง ม.5 
วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชนบ้านหนองเหล็กตาช้าง หมู่ 16 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เวลา 08.30-16.30 น
[08-02-2024]   วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาชุมชนบ้านหนองเหล็กตาช้าง หมู่ 16 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เวลา 08.30-16.30 น 
ขยะอันตรายใกล้ตัวกว่าที่คิด
[06-02-2024]   ขยะอันตรายใกล้ตัวกว่าที่คิด 
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายประเสริฐ สุขจิต นายก อบต. เมืองลีง พร้อมด้วยนางสาวศิริวรรณ แสงอุ่น นวก.สาธารณสุข และนายณรงค์พร ต่างประโคน นิติกรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการยกร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด
[06-02-2024]   วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายประเสริฐ สุขจิต นายก อบต. เมืองลีง พร้อมด้วยนางสาวศิริวรรณ แสงอุ่น นวก.สาธารณสุข และนายณรงค์พร ต่างประโคน นิติกรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ประชาคมรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการยกร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด 
วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้จัดประชุมปรึกษาหารือโครงการงานประเพณีสืบสานตำนานศาลเจ้าพ่อเชียงสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗
[23-01-2024]   วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้จัดประชุมปรึกษาหารือโครงการงานประเพณีสืบสานตำนานศาลเจ้าพ่อเชียงสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ 
วันที่ 16 มกราคม 2567 น.ส.รดา มะลิซ้อน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ น.ส.กัญญา เหล่าล้ำ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ระดับตำบล เพื่อดำเนินการส่งต่อข้อมูลครัวเรือนยากจนให้แก่หน่วยงาน
[16-01-2024]   วันที่ 16 มกราคม 2567 น.ส.รดา มะลิซ้อน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ น.ส.กัญญา เหล่าล้ำ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม ทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ระดับตำบล เพื่อดำเนินการส่งต่อข้อมูลครัวเรือนยากจนให้แก่หน่วยงาน  
วันที่ 13 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงได้จัดกิจกรรม
[13-01-2024]   วันที่ 13 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงได้จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567" โดย นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย พ.จ.อ.สรกฤช อุตราศรี ปลัดอบต.เมืองลีง พนักงานอบต.เมืองลีง และผู้ปกครอง 
วันที่ 12 มกราคม 2567 นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง พร้อมด้วย นายชะลัด สายกระสุน รองนายก ได้มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566 จำนวน 5,550 บาท ให้กับนางสาวเยาว์ สายกระสุน ที่ บ้านตาเมือง ม.15
[12-01-2024]   วันที่ 12 มกราคม 2567 นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง พร้อมด้วย นายชะลัด สายกระสุน รองนายก ได้มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566 จำนวน 5,550 บาท ให้กับนางสาวเยาว์ สายกระสุน ที่ บ้านตาเมือง ม.15  
วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30น. งานนโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เพื่อรับทราบการรายงานผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[19-12-2023]   วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30น. งานนโยบายและแผน ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เพื่อรับทราบการรายงานผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
นายประเสริฐ สุขจิต นายกอบต.เมืองลีง และ นายชะลัด สายกระสุน รองนายกอบต.เมืองลีง พร้อมด้วย พ.จ.อ. สรกฤช อุตราศรี ปลัดอบต.เมืองลีง นางสาวรดา มะลิซ้อน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือประชาชนตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจำนวน2ราย
[19-12-2023]   นายประเสริฐ สุขจิต นายกอบต.เมืองลีง และ นายชะลัด สายกระสุน รองนายกอบต.เมืองลีง พร้อมด้วย พ.จ.อ. สรกฤช อุตราศรี ปลัดอบต.เมืองลีง นางสาวรดา มะลิซ้อน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือประชาชนตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจำนวน2ราย 
วันที่ 19 ธันวาคม 2566 งานนโยบายและแผนอบต.เมืองลีง ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
[19-12-2023]   วันที่ 19 ธันวาคม 2566 งานนโยบายและแผนอบต.เมืองลีง ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นายประเสริฐ สุขจิต นายกอบต.เมืองลีง พร้อมด้วย พ.จ.อ.สรกฤช อุตราศรี ปลัดอบต.เมืองลีง และนายศิริพงษ์ บุญมาก นักวิชาการศึกษาได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา จำนวน 5,500 ให้กับนางสาวเสาวภา สุขจิต ณ บ้านเชียงสง
[13-12-2023]   วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นายประเสริฐ สุขจิต นายกอบต.เมืองลีง พร้อมด้วย พ.จ.อ.สรกฤช อุตราศรี ปลัดอบต.เมืองลีง และนายศิริพงษ์ บุญมาก นักวิชาการศึกษาได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษา จำนวน 5,500 ให้กับนางสาวเสาวภา สุขจิต ณ บ้านเชียงสง  
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง นำโดย นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้จัดกิจกรรมตักบาตร และจัดโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2567
[30-11-2023]   วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง นำโดย นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้จัดกิจกรรมตักบาตร และจัดโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ 2567  
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงร่วมต้อนรับ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำทีมส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ลงพื้นที่ ให้กำลังใจผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแพลตฟอร์ม Surin best ในอำเภอจอมพระ
[29-11-2023]   วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงร่วมต้อนรับ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำทีมส่วนราชการระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ลงพื้นที่ ให้กำลังใจผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแพลตฟอร์ม Surin best ในอำเภอจอมพระ  
วันที่24 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงได้ดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญในชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๖ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
[24-11-2023]   วันที่24 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงได้ดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญในชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๖ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ให้งานพัฒนาชุมชนตำบลเมืองลีงรับส่งชาวบ้านที่จำทางกลับบ้านไม่ได้ที่สถานีรถไฟสุรินทร์
[22-11-2023]   วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ให้งานพัฒนาชุมชนตำบลเมืองลีงรับส่งชาวบ้านที่จำทางกลับบ้านไม่ได้ที่สถานีรถไฟสุรินทร์ 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 งานด้านปศุสัตว์อบต.เมืองลีง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหนองกุง ม.3 ออกพื้นที่ฉีดวัคซีนใน FMD และ LSD โคกระบือให้กับชาวบ้านภายในตำบลเมืองลีง
[22-11-2023]   วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 งานด้านปศุสัตว์อบต.เมืองลีง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหนองกุง ม.3 ออกพื้นที่ฉีดวัคซีนใน FMD และ LSD โคกระบือให้กับชาวบ้านภายในตำบลเมืองลีง 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดงานโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
[15-11-2023]   วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดงานโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 งานด้านปศุสัตว์อบต.เมืองลีงได้ออกดูแลสุขภาพโค บ้านหนองเหล็กตาช้างหมู่ 16 และออกพื้นที่ดูแลโคเป็นแผล ที่บ้านหนองขาม หมู่ที่10
[13-11-2023]   วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 งานด้านปศุสัตว์อบต.เมืองลีงได้ออกดูแลสุขภาพโค บ้านหนองเหล็กตาช้างหมู่ 16 และออกพื้นที่ดูแลโคเป็นแผล ที่บ้านหนองขาม หมู่ที่10 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 งานกองคลังอบต.เมืองลีง นาสาวจุรีรัตน์ สายยศ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นางสาวนงนุช กระแสโสม และ นายบุพกร สายกระสุน ได้ออกพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และะการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
[13-11-2023]   วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 งานกองคลังอบต.เมืองลีง นาสาวจุรีรัตน์ สายยศ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นางสาวนงนุช กระแสโสม และ นายบุพกร สายกระสุน ได้ออกพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และะการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 งานกองคลังอบต.เมืองลีง นาสาวจุรีรัตน์ สายยศ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นางสาวนงนุช กระแสโสม และส.อ วัฒนา สายกระสุน ได้ออกพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
[09-11-2023]   วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 งานกองคลังอบต.เมืองลีง นาสาวจุรีรัตน์ สายยศ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน พร้อมด้วย นางสาวนงนุช กระแสโสม และส.อ วัฒนา สายกระสุน ได้ออกพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายประเสริฐ สุขจิต นายกอบต.เมืองลีง ได้มอบเงินช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
[07-11-2023]   วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายประเสริฐ สุขจิต นายกอบต.เมืองลีง ได้มอบเงินช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับเรื่องพิจารณาเห็นชอบให้ความช่วยเหลือประชาชน และนักเรียนยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองลีง ณ ห้องประชุมอบต.เมืองลีง
[07-11-2023]   วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้จัดประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับเรื่องพิจารณาเห็นชอบให้ความช่วยเหลือประชาชน และนักเรียนยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองลีง ณ ห้องประชุมอบต.เมืองลีง 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้ร่วมมมอบเงินวันรวมน้ำใจ หลั่งไหลสู่กาชาด จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566 ณ บ้านพักนายอำเภอจอมพระ
[06-11-2023]   วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้ร่วมมมอบเงินวันรวมน้ำใจ หลั่งไหลสู่กาชาด จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566 ณ บ้านพักนายอำเภอจอมพระ 
3-4 พฤศจิกายน 2566 นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง พร้อมด้วย พนักงานอบต.เมืองลีง ได้เข้าร่วมบุญกฐินถิ่นช้างใหญ่ สุรินทร์ ได้เข้าร่วมส่งประกวดเทพีกฐินช้างสุรินทร์พร้อมกองเชียร์และได้รับรางวัลกองเชียร์ดีเด่น ที่หมู่บ้านเลี้ยงช้าง
[03-11-2023]   3-4 พฤศจิกายน 2566 นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง พร้อมด้วย พนักงานอบต.เมืองลีง ได้เข้าร่วมบุญกฐินถิ่นช้างใหญ่ สุรินทร์ ได้เข้าร่วมส่งประกวดเทพีกฐินช้างสุรินทร์พร้อมกองเชียร์และได้รับรางวัลกองเชียร์ดีเด่น ที่หมู่บ้านเลี้ยงช้าง 
วันที่ 21 กันยายน 2566 วันนี้ งานสาธารณสุขอบต.เมืองลีง ได้ดำเนินการเก็บขนขยะอันตราย ที่อบต.เมืองลีง เพื่อคัดแยกประเภท ชั่งน้ำหนักเตรียมนำส่งศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 21 ก.ย.66 เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการต่อไป
[21-09-2023]   วันที่ 21 กันยายน 2566 วันนี้ งานสาธารณสุขอบต.เมืองลีง ได้ดำเนินการเก็บขนขยะอันตราย ที่อบต.เมืองลีง เพื่อคัดแยกประเภท ชั่งน้ำหนักเตรียมนำส่งศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 21 ก.ย.66 เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการต่อไป 
วันที่ 20 กันยายน 2566 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดอบต.เมืองลีง ได้ดำเนินการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม กรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได
[20-09-2023]   วันที่ 20 กันยายน 2566 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดอบต.เมืองลีง ได้ดำเนินการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม กรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได 
วันที่ 19 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงด้ร่วมกรอกทรายใส่ถุงเพื่อกั้นทางน้ำไม่ให้ไหลเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวงอุดม ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
[19-09-2023]   วันที่ 19 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงด้ร่วมกรอกทรายใส่ถุงเพื่อกั้นทางน้ำไม่ให้ไหลเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวงอุดม ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 
วันที่ 19 กันยายน 2566 นายประเสริฐ สุขจิต นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เข้าร่วมเซ็น MOU ระหว่างสาขาวิจัยศิลปวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กับ บริษัทภาคภูมิกรุ๊ปจำกัด และอบต.วังน้ำเขียว เพื่อร่วมผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่าน Solf power ท้องถิ่น
[19-09-2023]   วันที่ 19 กันยายน 2566 นายประเสริฐ สุขจิต นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เข้าร่วมเซ็น MOU ระหว่างสาขาวิจัยศิลปวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กับ บริษัทภาคภูมิกรุ๊ปจำกัด และอบต.วังน้ำเขียว เพื่อร่วมผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่าน Solf power ท้องถิ่น 
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง จัดโครงการอบรมวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง
[15-09-2023]   วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง จัดโครงการอบรมวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมอำเภอจอมพระ
[12-08-2023]   ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมอำเภอจอมพระ 
วันที่ 9 สิงหาคม 2566 องค์บริหารส่วนตำบลเมือง ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย) ณ วัดบ้านทุ่งนาค
[09-08-2023]   วันที่ 9 สิงหาคม 2566 องค์บริหารส่วนตำบลเมือง ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย) ณ วัดบ้านทุ่งนาค 
งานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ ประจำปี 2566
[08-08-2023]   งานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ ประจำปี 2566 
วันที่ 5 สิงหาคม 2566 งานพัฒนาชุมชนอบต.เมืองลีง และงานสภาเด็กเเละเยาวชนตำบลเมืองลีง ได้งบประมาณสนับสนุน จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองลีง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง
[05-08-2023]   วันที่ 5 สิงหาคม 2566 งานพัฒนาชุมชนอบต.เมืองลีง และงานสภาเด็กเเละเยาวชนตำบลเมืองลีง ได้งบประมาณสนับสนุน จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองลีง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง 
วันที่ 5 สิงหาคม 2566 งานนโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงได้ดำเนินโครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2566 และถวายภัตตาหารเพล ณ วัดอุทุมพรบ้านเมืองลีง-เชียงสง พร้อมมอบพันธ์ปลาให้กับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน
[05-08-2023]   วันที่ 5 สิงหาคม 2566 งานนโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงได้ดำเนินโครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2566 และถวายภัตตาหารเพล ณ วัดอุทุมพรบ้านเมืองลีง-เชียงสง พร้อมมอบพันธ์ปลาให้กับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน 
วันที่ 5 สิงหาคม 2566 งานนโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงได้ดำเนินโครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2566 และถวายภัตตาหารเพล ณ วัดอุทุมพรบ้านเมืองลีง-เชียงสง พร้อมมอบพันธ์ปลาให้กับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน
[05-08-2023]   วันที่ 5 สิงหาคม 2566 งานนโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงได้ดำเนินโครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2566 และถวายภัตตาหารเพล ณ วัดอุทุมพรบ้านเมืองลีง-เชียงสง พร้อมมอบพันธ์ปลาให้กับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน 
นที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้เข้าร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ นำโดย นายประเสริฐ สุขจิต นายก อบต.เมืองลีง และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างอบต.เมืองลีง
[31-07-2023]   นที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้เข้าร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ นำโดย นายประเสริฐ สุขจิต นายก อบต.เมืองลีง และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างอบต.เมืองลีง  
24/07/66นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย พ.จ.อ. สรกฤช อุตราศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง นายนพรัตน์ พรมแตง ปลัดอำเภอจอมพระ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค
[24-07-2023]   24/07/66นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย พ.จ.อ. สรกฤช อุตราศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง นายนพรัตน์ พรมแตง ปลัดอำเภอจอมพระ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค 
24/07/66 กองช่างอบต.เมืองลีง ได้ออกพื้นที่สำรวจถนนชำรุด ในพืนที่ถนนเส้นบ้านทุ่งนาค หมู่ที่7
[24-07-2023]   24/07/66 กองช่างอบต.เมืองลีง ได้ออกพื้นที่สำรวจถนนชำรุด ในพืนที่ถนนเส้นบ้านทุ่งนาค หมู่ที่7 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง นำโดย พ.จ.อ.สรกฤช อุตราศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง และกองช่าง ได้ออกชี้วัดแนวเขตถนนสาธารณะบ้านกันนัง หมู่ที่ 5
[05-07-2023]   วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง นำโดย พ.จ.อ.สรกฤช อุตราศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง และกองช่าง ได้ออกชี้วัดแนวเขตถนนสาธารณะบ้านกันนัง หมู่ที่ 5 
05/07/66 นายชะลัด สายกระสุน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง พร้อมด้วย นางสาวรดา มะลิซ้อน นักพัฒนาชุมชน และพ.จ.อ.จตุพงศ์ วงษ์นาจ เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
[05-07-2023]   05/07/66 นายชะลัด สายกระสุน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง พร้อมด้วย นางสาวรดา มะลิซ้อน นักพัฒนาชุมชน และพ.จ.อ.จตุพงศ์ วงษ์นาจ เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 งานปศุสัตว์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนลัมปีสกินในโค-กระบือ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคลัมปีสกิน ที่เป็นพาหะของโรค ในพื้นที่บ้านบ้านหลวงอุดม หมู่ที่18
[04-07-2023]   วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 งานปศุสัตว์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนลัมปีสกินในโค-กระบือ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคลัมปีสกิน ที่เป็นพาหะของโรค ในพื้นที่บ้านบ้านหลวงอุดม หมู่ที่18 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง นำโดย นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพ.จ.อ. สรกฤช อุตราศรี พนักงานอบต. สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนและประชาชนได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมเมืองลีง-เชียงสง
[01-07-2023]   วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง นำโดย นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพ.จ.อ. สรกฤช อุตราศรี พนักงานอบต. สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนและประชาชนได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมเมืองลีง-เชียงสง  
วันที่ 1 กรกฎาคม 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง นำโดย นายประเสริฐ สุขจิต นายกอบต.เมืองลีง และนายสรพงษ์ ชายแก้ว นายอำเภอจอมพระพร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานอบต.เมืองลีง ผู้นำชุมชน และประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมเมืองลีง-เชียงสง
[01-07-2023]   วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง นำโดย นายประเสริฐ สุขจิต นายกอบต.เมืองลีง และนายสรพงษ์ ชายแก้ว นายอำเภอจอมพระพร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานอบต.เมืองลีง ผู้นำชุมชน และประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมเมืองลีง-เชียงสง  
วันที่30 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย ปลัดอบต.เมืองลีง พนักงานอบต.เมืองลีง และผู้มีจิตอาสาได้ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และกิจกรรมจิตอาสา
[30-06-2023]   วันที่30 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย ปลัดอบต.เมืองลีง พนักงานอบต.เมืองลีง และผู้มีจิตอาสาได้ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และกิจกรรมจิตอาสา 
วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง และคณะผู้บริหาร ร่วมกับ นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลจอมพระ พร้อม ผอ รพ.สต.ตำบลเมืองลีง และผอ.รพ.สต.ดงเค็ง ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยต
[22-06-2023]   วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง และคณะผู้บริหาร ร่วมกับ นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลจอมพระ พร้อม ผอ รพ.สต.ตำบลเมืองลีง และผอ.รพ.สต.ดงเค็ง ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยต 
วันที่ 19 มิถุนายน 2566องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและอาสาสมัครชุมชน ลงพื้นที่เดินขบวนรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกตามพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนตำบลเมืองลีง
[19-06-2023]   วันที่ 19 มิถุนายน 2566องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและอาสาสมัครชุมชน ลงพื้นที่เดินขบวนรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกตามพื้นที่เสี่ยงในเขตชุมชนตำบลเมืองลีง 
14 มิถุนายน 2566 นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง พร้อมด้วย นายจิรชาติ ทัพพันธ์ชัย หัวหน้าสำนักปลัด พ.จ.อ. จตุพงศ์ วงษ์นาจ เจ้าพนักงานธุรการ นายณรงค์พร ต่างประโคน และพนักงานจ้างปฏิบัติงานป้องกันและสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมร่วมกับ กอ.รมน
[14-06-2023]   14 มิถุนายน 2566 นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง พร้อมด้วย นายจิรชาติ ทัพพันธ์ชัย หัวหน้าสำนักปลัด พ.จ.อ. จตุพงศ์ วงษ์นาจ เจ้าพนักงานธุรการ นายณรงค์พร ต่างประโคน และพนักงานจ้างปฏิบัติงานป้องกันและสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมร่วมกับ กอ.รมน 
วันที่12 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนเส้นกันนัง-ทุ่งนาค
[12-06-2023]   วันที่12 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนเส้นกันนัง-ทุ่งนาค 
9 มิถุนายน พ.ศ.2566 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงได้จัดทำ โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลเมืองลีง หลักสูตร การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
[09-06-2023]   9 มิถุนายน พ.ศ.2566 งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงได้จัดทำ โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลเมืองลีง หลักสูตร การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ประจำปีงบประมาณ 2566 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4458-1155


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..