แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  3.235.195.196    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

ขอเชิญชวน เที่ยวงาน ฉลองสมโภชน์ อนุเสาวรีย์ท่านปู่เชียงสง 3-4 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพ�ิจ�รรม
_______________________________________________________________________________________________________
ส่งมอบครุภัณฑ์ ของระบบส่งน้ำ กระจายน้ำผิวดิน และระบบกระจายน้ำบาดาล ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2562
[06-05-2022]   ส่งมอบครุภัณฑ์ ของระบบส่งน้ำ กระจายน้ำผิวดิน และระบบกระจายน้ำบาดาล ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2562 
กิจกรรมการจัดผ้าป่าขยะ ณ บ้านกรูด ม.4 ต.เมืองลีง
[08-02-2022]   กิจกรรมการจัดผ้าป่าขยะ ณ บ้านกรูด ม.4 ต.เมืองลีง 
11 ตุลาคม 2564 รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกอง๕์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงวันแรก
[11-10-2021]   11 ตุลาคม 2564 รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกอง๕์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงวันแรก  
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง
[08-10-2021]   ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง 
ซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.เมืองลีง
[08-10-2021]   ซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.เมืองลีง 
สืบสานประเพณีโฏนตา(เซ่นไหว้บรรพบุรุษ) 5 ตุลาคม 2564
[05-10-2021]   สืบสานประเพณีโฏนตา(เซ่นไหว้บรรพบุรุษ) 5 ตุลาคม 2564  
กำหนดการออกฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
[22-06-2021]   กำหนดการออกฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
กิจกรรมรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564
[10-03-2021]   กิจกรรมรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 
กิจกรรมการฝึอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพ อปพร.ตำบลเมืองลีง
[10-03-2021]   กิจกรรมการฝึอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพ อปพร.ตำบลเมืองลีง 
ประเมินสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต ปี 2564
[05-02-2021]   ประเมินสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต ปี 2564 
โครงการเสริมสร้างชุมชนท้องถิ่น สู่ตำบลสุขภาวะ
[05-02-2021]   โครงการเสริมสร้างชุมชนท้องถิ่น สู่ตำบลสุขภาวะ 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3
[05-02-2021]   โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 
กิจกรรมน้อมรำลึกวันสมเด็จพระณเรศวรมหาราช
[05-02-2021]   กิจกรรมน้อมรำลึกวันสมเด็จพระณเรศวรมหาราช  
เปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลเมืองลีง 459
[05-02-2021]   เปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลเมืองลีง 459 
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
[08-10-2020]   กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารขอทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2563
[08-10-2020]   กิจกรรมอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารขอทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2563 
โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2563
[07-10-2020]   โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2563 
โครงการ อบต.เมืองลีงสัญจร และอำเภอยิ้ม
[25-08-2020]   โครงการ อบต.เมืองลีงสัญจร และอำเภอยิ้ม 
โครงการพ่นยากำจัดยุงลายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[17-06-2020]   โครงการพ่นยากำจัดยุงลายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
[15-06-2020]   โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
การมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563
[10-06-2020]   การมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563 
การลงพื้นที่รับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
[18-05-2020]   การลงพื้นที่รับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
กิจกรรมวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 17 ม.ค. 63 ณ บ้านกรูด หมู่ที่ 4
[29-04-2020]   กิจกรรมวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 17 ม.ค. 63 ณ บ้านกรูด หมู่ที่ 4  
ผู้บริหาร ประธานสภา อบต.เมืองลีง และพนักงาน อบต.เมืองลีง เดินทางไปมอบเจลล์แอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชน
[29-04-2020]   ผู้บริหาร ประธานสภา อบต.เมืองลีง และพนักงาน อบต.เมืองลีง เดินทางไปมอบเจลล์แอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชน 
ผู้บริหารและพนักงาน อบต.เมืองลีง เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอจอมพระ
[06-12-2019]   ผู้บริหารและพนักงาน อบต.เมืองลีง เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอจอมพระ 
ภาพกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
[20-11-2019]   ภาพกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เมืองลีง ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุรินทร์
[01-08-2019]   กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เมืองลีง ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุรินทร์  
การประชุมเวทีความร่วมมือกับสำนักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ี่ชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
[01-08-2019]   การประชุมเวทีความร่วมมือกับสำนักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ี่ชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
โครงการอบรมให้ความรุ้เกี่ยวกับพยาธิใบไมในตับและค้นหาผู้ป่วยพยาธิใบไม้ในตับ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนาค หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
[29-07-2019]   โครงการอบรมให้ความรุ้เกี่ยวกับพยาธิใบไมในตับและค้นหาผู้ป่วยพยาธิใบไม้ในตับ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนาค หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 
 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดินทางมาตรวจสอบการดำเนินงานสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ของ ศพด.กรูดหนองซำ ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
[29-07-2019]   นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดินทางมาตรวจสอบการดำเนินงานสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ของ ศพด.กรูดหนองซำ ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
โครงการประชาคมระดับตำบล ชุมชนเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1
[28-06-2019]   โครงการประชาคมระดับตำบล ชุมชนเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
[21-06-2019]   โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการผลิตและใช้พลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
[21-06-2019]   การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการผลิตและใช้พลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ 
การแสดงเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต
[13-06-2019]   การแสดงเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต 
โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ 21-22 พ.ค.62 ณ โรงเรียนบ้านเมืองลีง ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
[03-06-2019]   โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ 21-22 พ.ค.62 ณ โรงเรียนบ้านเมืองลีง ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 
โครงการอบรมวินัยจราจร ปี 2562
[27-02-2019]   โครงการอบรมวินัยจราจร ปี 2562 
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน
[17-01-2019]   โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน 
โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
[10-09-2018]   โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
[10-09-2018]   โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
โครงการเยาวชนต้านภัยเอดส์และส่งเสริมความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
[31-07-2018]   โครงการเยาวชนต้านภัยเอดส์และส่งเสริมความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
ดูงานปั้นหม้อดินบ้านหลุมดิน หมู่ที่ 9
[31-07-2018]   ดูงานปั้นหม้อดินบ้านหลุมดิน หมู่ที่ 9 
การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา
[13-02-2018]   การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา  
โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
[30-01-2018]   โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
การประชุมประชาคมระดับตำบล
[30-01-2018]   การประชุมประชาคมระดับตำบล 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน”
[07-12-2017]   โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน” 
ครงการบริการวิชาการด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคบริการและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมตามเส้นทางน้ำจังหวัดสุรินทร์
[07-12-2017]   ครงการบริการวิชาการด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคบริการและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมตามเส้นทางน้ำจังหวัดสุรินทร์ 
ชุดการแสดงรำมหรสพสมโภชน์ งานถวายดอกไม้จันทร์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
[30-10-2017]   ชุดการแสดงรำมหรสพสมโภชน์ งานถวายดอกไม้จันทร์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
ร่วมงานรัฐพิธี วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
[27-10-2017]   ร่วมงานรัฐพิธี วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยสงเคราะห์ผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2561
[16-10-2017]   การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยสงเคราะห์ผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2561 
พิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
[16-10-2017]   พิธีสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เขตตรวจราชการที่ 14
[31-08-2017]   การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เขตตรวจราชการที่ 14  
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี พ.ศ.๒๕60
[31-08-2017]   โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี พ.ศ.๒๕60 
โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
[31-08-2017]   โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
การอบรมโครงการให้ความรู้แก่เยาวชนต้านภัยเอดส์และส่งเสริมความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
[04-08-2017]   การอบรมโครงการให้ความรู้แก่เยาวชนต้านภัยเอดส์และส่งเสริมความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 
การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล โครงการจัดหารถบัสสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ โดย โครงการจีจีพี สถานทูตญี่ปุ่น
[25-07-2017]   การลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล โครงการจัดหารถบัสสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ โดย โครงการจีจีพี สถานทูตญี่ปุ่น 
โครงการอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ปีงบประมาณ 2560
[13-07-2017]   โครงการอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ปีงบประมาณ 2560 
รถพยาบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง
[13-07-2017]   รถพยาบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง 
การตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560
[12-07-2017]   การตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 
งานวันผู้สูงอายุตำบลเมืองลีง 13 เมษายน 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง
[28-04-2017]   งานวันผู้สูงอายุตำบลเมืองลีง 13 เมษายน 2560 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง 
โครงการอบรมอาชีพประจำปี 2560 หลักสูตรการถักเปลจากเศษผ้า 27-28 เมษายน 2560
[28-04-2017]   โครงการอบรมอาชีพประจำปี 2560 หลักสูตรการถักเปลจากเศษผ้า 27-28 เมษายน 2560 
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4457-6105


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..