แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.200.145.223    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ภาพ�ิจ�รรม
_______________________________________________________________________________________________________
8/05/2566 นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นตรวจดูการดำเนินโครงการประปาก๊อกแทงค์บ้านกันนัง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สทนช. พร้อมลงติดตามโครงการขุดลอกห้วยบ้านกันนังและบ้านหลวงอุดม ลงติดตามโครงการขุดลอกห้วย
[08-05-2023]   8/05/2566 นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นตรวจดูการดำเนินโครงการประปาก๊อกแทงค์บ้านกันนัง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สทนช. พร้อมลงติดตามโครงการขุดลอกห้วยบ้านกันนังและบ้านหลวงอุดม ลงติดตามโครงการขุดลอกห้วย 
03/05/66เวลา 10:00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้เป็นเจ้าภาพทำพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สำนักสงฆ์ป่าช้าวัดศรีโพธิ์ทอง เวลา 13:00 น. นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง พร้อมด้วย คุณ ฟ้าดล สมบรรณ นักวิชาการวัฒธรรมจังหวัดสุรินทร์
[03-05-2023]   03/05/66เวลา 10:00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้เป็นเจ้าภาพทำพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สำนักสงฆ์ป่าช้าวัดศรีโพธิ์ทอง เวลา 13:00 น. นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง พร้อมด้วย คุณ ฟ้าดล สมบรรณ นักวิชาการวัฒธรรมจังหวัดสุรินทร์  
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง
[28-04-2023]   วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง 
28/04/66 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่บ้านหนองเหล็กตาช้าง หมู่ที่ 16 โดยการสูบส่งน้ำ จากห้วยบ้านจบก มายังสระเก็บน้ำบ้านหนองเหล็กตาช้าง เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปา ดำเนินการสูบ ตั้งแต่วันที่ 28
[28-04-2023]   28/04/66 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่บ้านหนองเหล็กตาช้าง หมู่ที่ 16 โดยการสูบส่งน้ำ จากห้วยบ้านจบก มายังสระเก็บน้ำบ้านหนองเหล็กตาช้าง เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปา ดำเนินการสูบ ตั้งแต่วันที่ 28 
21/04/66 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้เร่งออกสำรวจประมาณการความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน5ครัวเรือน ในพื้นที่บ้านเมืองลีง ม.1 และบ้านยาง ม.12
[21-04-2023]   21/04/66 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้เร่งออกสำรวจประมาณการความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย จำนวน5ครัวเรือน ในพื้นที่บ้านเมืองลีง ม.1 และบ้านยาง ม.12 
เมื่อวันที่ 13 เมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้จัดทำโครงการตักบาตรและโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข โดยมี นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เป็นประธานเปิดในพิธี
[13-04-2023]   เมื่อวันที่ 13 เมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้จัดทำโครงการตักบาตรและโครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข โดยมี นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เป็นประธานเปิดในพิธี  
11/04/66 นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเมืองลีงวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย และพิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีศึกษา พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง
[11-04-2023]   11/04/66 นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเมืองลีงวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย และพิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีศึกษา พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ที่ได้รับผลกระทบเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 จำนวน 3 ราย ในพื้นที่บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 2
[04-04-2023]   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ที่ได้รับผลกระทบเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 จำนวน 3 ราย ในพื้นที่บ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 2  
วันที่ 20 มีนาคม -2 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้จัดงานกีฬาสัมพันธ์ระดับตำบล โดยวันที่ 2 เมษายนเป็นพิธีเปิด-ปิดงานกีฬา ได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ขอขอบคุณ นายสรพงษ์ ชายแก้ว นายอำเภอจอมพระ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
[02-04-2023]   วันที่ 20 มีนาคม -2 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้จัดงานกีฬาสัมพันธ์ระดับตำบล โดยวันที่ 2 เมษายนเป็นพิธีเปิด-ปิดงานกีฬา ได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ขอขอบคุณ นายสรพงษ์ ชายแก้ว นายอำเภอจอมพระ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน 
24/03/66 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้ลงพื้นที่เข้าร่วมการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา หมู่บ้านเป้าหมาย บ้านนานวน หมู่ที่ 14
[24-03-2023]   24/03/66 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้ลงพื้นที่เข้าร่วมการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา หมู่บ้านเป้าหมาย บ้านนานวน หมู่ที่ 14  
18/03/66 นายประเสริฐ สุขจิต อบต.เมืองลีง และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย พ.จ.อ. สรกฤช อุตราศรี ปลัดอบต.เมืองลีง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
[18-03-2023]   18/03/66 นายประเสริฐ สุขจิต อบต.เมืองลีง และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย พ.จ.อ. สรกฤช อุตราศรี ปลัดอบต.เมืองลีง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
16/03/66 งานนโยบายและแผนฯได้ออกประชาคมแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคม บ้านจบก ม.11 และ บ้านตาเมือง ม.15
[16-03-2023]   16/03/66 งานนโยบายและแผนฯได้ออกประชาคมแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคม บ้านจบก ม.11 และ บ้านตาเมือง ม.15 
14/03/66 งานนโยบายและแผนได้ออกประชาคมแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคม บ้านดงเค็ง ม.8 และ บ้านหลวงอุดม ม.18
[14-03-2023]   14/03/66 งานนโยบายและแผนได้ออกประชาคมแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคม บ้านดงเค็ง ม.8 และ บ้านหลวงอุดม ม.18 
13/03/66 งานนโยบายและแผนได้ออกประชาคมแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคม บ้านทุ่งนาค ม.7 และ บ้านกันนัง ม.5
[13-03-2023]   13/03/66 งานนโยบายและแผนได้ออกประชาคมแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคม บ้านทุ่งนาค ม.7 และ บ้านกันนัง ม.5 
10/03/66 งานนโยบายและแผนได้ออกประชาคมแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคม บ้านยาง ม.12 และ บ้านหลุมดิน ม.9
[10-03-2023]   10/03/66 งานนโยบายและแผนได้ออกประชาคมแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคม บ้านยาง ม.12 และ บ้านหลุมดิน ม.9 
09/03/66 งานนโยบายและแผนได้ออกประชาคมแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคม บ้านกรูด ม. 4 และ บ้านนานวน ม.14
[09-03-2023]   09/03/66 งานนโยบายและแผนได้ออกประชาคมแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคม บ้านกรูด ม. 4 และ บ้านนานวน ม.14 
08-03-2023 งานนโยบายและแผนได้ออกประชาคมแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองซำ ม. 6 และ บ้านหนองขาม ม.10
[08-03-2023]   08-03-2023 งานนโยบายและแผนได้ออกประชาคมแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองซำ ม. 6 และ บ้านหนองขาม ม.10 
07/03/66 งานนโยบายและแผนได้ออกประชาคมแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคม บ้านเมืองลีง ม.1 และ บ้านเชียงสง ม.17
[07-03-2023]   07/03/66 งานนโยบายและแผนได้ออกประชาคมแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคม บ้านเมืองลีง ม.1 และ บ้านเชียงสง ม.17 
02/03/66 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการ เพื่อปรึกษาหารือการจัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 >>> มติที่ประชุม  1) รูปแบบการจัดแข่งขันเป็นทีมแต่ละหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองลีง 2) นักกีฬาต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน
[02-03-2023]   02/03/66 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการ เพื่อปรึกษาหารือการจัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 >>> มติที่ประชุม 1) รูปแบบการจัดแข่งขันเป็นทีมแต่ละหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองลีง 2) นักกีฬาต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน 
25/02/66 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้จัดโครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อฝึกทักษะการเอาชึวิตรอดในน้ำของเด็กนักเรียน ณ สระว่ายน้ำเทพธานี สุรินทร์
[25-02-2023]   25/02/66 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้จัดโครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อฝึกทักษะการเอาชึวิตรอดในน้ำของเด็กนักเรียน ณ สระว่ายน้ำเทพธานี สุรินทร์ 
13/02/66 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และต้อนรับ นายสรพงษ์ ชายแก้ว นายอำเภอจอมพระ พร้อมนิเทศการปฎิบัติงาน และมอบนโยบายการปฎิบัติงานให้กับ อบต.เมืองลีง
[13-02-2023]   13/02/66 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และต้อนรับ นายสรพงษ์ ชายแก้ว นายอำเภอจอมพระ พร้อมนิเทศการปฎิบัติงาน และมอบนโยบายการปฎิบัติงานให้กับ อบต.เมืองลีง  
04/02/66 นายสรสาสน์ สีเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงรูปหล่อเจ้าพ่อเชียงสง เนื่องในงานประเพณีสืบสานตำนานเจ้าพ่อเชียงสง พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อเชียงสง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติร่วมประกอบพิธีเซ่นปะกำ
[04-02-2023]   04/02/66 นายสรสาสน์ สีเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงรูปหล่อเจ้าพ่อเชียงสง เนื่องในงานประเพณีสืบสานตำนานเจ้าพ่อเชียงสง พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อเชียงสง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติร่วมประกอบพิธีเซ่นปะกำ  
03/02/66นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้เป็นประธานในการชมขบวนแห่ประเพณีสืบสานตำนานเจ้าพ่อเชียงสง 7 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ไทย ลาว ส่วย เขมร จีน ขบวนกลาง และขบวนอิสระ ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อเชียงสง ม.17
[03-02-2023]   03/02/66นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้เป็นประธานในการชมขบวนแห่ประเพณีสืบสานตำนานเจ้าพ่อเชียงสง 7 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ไทย ลาว ส่วย เขมร จีน ขบวนกลาง และขบวนอิสระ ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อเชียงสง ม.17 
ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
[01-02-2023]   ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  
30/01/66 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เชิญชวนชาวตำบลเมืองลีงร่วมกิจกรรมแห่สมโภชเจ้าพ่อเชียงสงรอบตำบลเมืองลีงทั้ง ๑๘ หมู่บ้าน เป็นการเฉลิมฉลองและเป็นสิริมงคลแก่ชาวตำบลเมืองลีง
[30-01-2023]   30/01/66 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เชิญชวนชาวตำบลเมืองลีงร่วมกิจกรรมแห่สมโภชเจ้าพ่อเชียงสงรอบตำบลเมืองลีงทั้ง ๑๘ หมู่บ้าน เป็นการเฉลิมฉลองและเป็นสิริมงคลแก่ชาวตำบลเมืองลีง 
วันนี้ (25 มกราคม 66) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย นาย สุพรรณ สุขจิต ในพื้นที่บ้านนานวน หมู่ที่ 14 โดยมีนายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง พร้อมด้วยนายจิรชาติ ทัพพันธ์ชัย หัวหน้าสำนักปลัด พ.จ.อ. จ
[25-01-2023]   วันนี้ (25 มกราคม 66) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย นาย สุพรรณ สุขจิต ในพื้นที่บ้านนานวน หมู่ที่ 14 โดยมีนายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง พร้อมด้วยนายจิรชาติ ทัพพันธ์ชัย หัวหน้าสำนักปลัด พ.จ.อ. จ 
วันที่ 13/01/66 อบต.เมืองลีง นำทีมโดย นายหัด หอมเนียม รองนายกอบต.เมืองลีง พร้อมด้วย นักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าอบต.เมืองลีง ได้รับบริจาคพัดลม และได้นำมามอบให้กับผู้ยากไร้ต่อไป
[13-01-2023]   วันที่ 13/01/66 อบต.เมืองลีง นำทีมโดย นายหัด หอมเนียม รองนายกอบต.เมืองลีง พร้อมด้วย นักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าอบต.เมืองลีง ได้รับบริจาคพัดลม และได้นำมามอบให้กับผู้ยากไร้ต่อไป 
ส่งมอบครุภัณฑ์ ของระบบส่งน้ำ กระจายน้ำผิวดิน และระบบกระจายน้ำบาดาล ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2562
[06-05-2022]   ส่งมอบครุภัณฑ์ ของระบบส่งน้ำ กระจายน้ำผิวดิน และระบบกระจายน้ำบาดาล ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2562 
กิจกรรมการจัดผ้าป่าขยะ ณ บ้านกรูด ม.4 ต.เมืองลีง
[08-02-2022]   กิจกรรมการจัดผ้าป่าขยะ ณ บ้านกรูด ม.4 ต.เมืองลีง 
11 ตุลาคม 2564 รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกอง๕์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงวันแรก
[11-10-2021]   11 ตุลาคม 2564 รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกอง๕์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงวันแรก  
ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง
[08-10-2021]   ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง 
ซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.เมืองลีง
[08-10-2021]   ซักซ้อมและเตรียมความพร้อมในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต.เมืองลีง 
สืบสานประเพณีโฏนตา(เซ่นไหว้บรรพบุรุษ) 5 ตุลาคม 2564
[05-10-2021]   สืบสานประเพณีโฏนตา(เซ่นไหว้บรรพบุรุษ) 5 ตุลาคม 2564  
กำหนดการออกฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
[22-06-2021]   กำหนดการออกฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
กิจกรรมการฝึอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพ อปพร.ตำบลเมืองลีง
[10-03-2021]   กิจกรรมการฝึอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพ อปพร.ตำบลเมืองลีง 
กิจกรรมรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564
[10-03-2021]   กิจกรรมรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 
ประเมินสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต ปี 2564
[05-02-2021]   ประเมินสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต ปี 2564 
โครงการเสริมสร้างชุมชนท้องถิ่น สู่ตำบลสุขภาวะ
[05-02-2021]   โครงการเสริมสร้างชุมชนท้องถิ่น สู่ตำบลสุขภาวะ 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3
[05-02-2021]   โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 
กิจกรรมน้อมรำลึกวันสมเด็จพระณเรศวรมหาราช
[05-02-2021]   กิจกรรมน้อมรำลึกวันสมเด็จพระณเรศวรมหาราช  
เปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลเมืองลีง 459
[05-02-2021]   เปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลเมืองลีง 459 
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
[08-10-2020]   กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารขอทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2563
[08-10-2020]   กิจกรรมอบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารขอทางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2563 
โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2563
[07-10-2020]   โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2563 
โครงการ อบต.เมืองลีงสัญจร และอำเภอยิ้ม
[25-08-2020]   โครงการ อบต.เมืองลีงสัญจร และอำเภอยิ้ม 
โครงการพ่นยากำจัดยุงลายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[17-06-2020]   โครงการพ่นยากำจัดยุงลายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
[15-06-2020]   โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
การมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563
[10-06-2020]   การมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563 
การลงพื้นที่รับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
[18-05-2020]   การลงพื้นที่รับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
กิจกรรมวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 17 ม.ค. 63 ณ บ้านกรูด หมู่ที่ 4
[29-04-2020]   กิจกรรมวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 17 ม.ค. 63 ณ บ้านกรูด หมู่ที่ 4  
ผู้บริหาร ประธานสภา อบต.เมืองลีง และพนักงาน อบต.เมืองลีง เดินทางไปมอบเจลล์แอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชน
[29-04-2020]   ผู้บริหาร ประธานสภา อบต.เมืองลีง และพนักงาน อบต.เมืองลีง เดินทางไปมอบเจลล์แอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชน 
ผู้บริหารและพนักงาน อบต.เมืองลีง เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอจอมพระ
[06-12-2019]   ผู้บริหารและพนักงาน อบต.เมืองลีง เข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอจอมพระ 
ภาพกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
[20-11-2019]   ภาพกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562  
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เมืองลีง ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุรินทร์
[01-08-2019]   กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เมืองลีง ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุรินทร์  
การประชุมเวทีความร่วมมือกับสำนักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ี่ชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
[01-08-2019]   การประชุมเวทีความร่วมมือกับสำนักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ี่ชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
โครงการอบรมให้ความรุ้เกี่ยวกับพยาธิใบไมในตับและค้นหาผู้ป่วยพยาธิใบไม้ในตับ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนาค หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
[29-07-2019]   โครงการอบรมให้ความรุ้เกี่ยวกับพยาธิใบไมในตับและค้นหาผู้ป่วยพยาธิใบไม้ในตับ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนาค หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 
 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดินทางมาตรวจสอบการดำเนินงานสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ของ ศพด.กรูดหนองซำ ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
[29-07-2019]   นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดินทางมาตรวจสอบการดำเนินงานสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ของ ศพด.กรูดหนองซำ ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
โครงการประชาคมระดับตำบล ชุมชนเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1
[28-06-2019]   โครงการประชาคมระดับตำบล ชุมชนเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
[21-06-2019]   โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการผลิตและใช้พลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
[21-06-2019]   การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาการผลิตและใช้พลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4457-6105


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..