การป้องกันการทุจริต
______________________________________________________________________________________________
การป้องกันการทุจริต
 

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

4. มาตรการป้องกันการรับสินบน

5. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

6. หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณ๊เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริการส่วนตำบลเมืองลีง

7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

8. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

9. คำประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร 1

10.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563  

11.ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง พ.ศ.2552 

12.รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) พ.ศ.2562 

13.สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจําปี รอบ 5 ปี องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองลีง 2559 – 2563 

14.รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 

 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4455-8751


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..