วิสัยทัศน์ พันธกิจ
______________________________________________________________________________________________
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์

“ อบต.เมืองลีง ต้องเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

นำพาตำบลเข้มแข็ง และน่าอยู่

มุ่งสู่ชุมชนสุขภาวะดี ทุกชีวีมีสุข”

 พันธกิจ

 พันธกิจ (Mission) การพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ได้กำหนดพันธกิจของการพัฒนา ดังนี้

๓.๒.๑ บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

๓.๒.๒ การจัดให้มีและบำรุงรักษาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๒.๓ การป้องกัน ควบคุมระงับโรคติดต่อ และเสริมสร้างสุขภาวะ

๓.๒.๔ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และยาเสพติด

๓.๒.๕ ส่งเสริม/สนับสนุนการศึกษา  ศาสนา และสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวันสำคัญทางศาสนา

๓.๒.๖ ส่งเสริม/สนับสนุน ด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน เศรษฐกิจ สังคม

 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4455-8751


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..