บริการขั้นพื้นฐาน
______________________________________________________________________________________________
บริการขั้นพื้นฐาน
 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม การจราจร

ด้านการคมนาคมมีถนนสายจอมพระ - สตึก ซึ่งแขวงการทางสุรินทร์ กรมทางหลวง ได้ส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เป็นผู้ดูแลรักษาในส่วนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เป็นเส้นทางคมนาคมหลัก และมีถนนที่องค์การบริหารส่วนตำบล รับผิดชอบ ๔ สาย คือ ถนนสายเมืองลีง - หนองตาด ถนนสายหนองเหล็ก - หนองขาม ถนนสายหนองกุง ถนนสายหนองซำ- ทุ่งนาค มีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า กำลังการสูบขนาดหม้อแปลง KVa ๒๕๐ โวลล์ ควบคุมด้วยไฟฟ้า ๙๐ Kw. ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖ บ้านหนองซำ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงได้รับมอบตามโครงการถ่ายโอนภารกิจโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสาธารณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมชลประทาน

 

 

 

การประปา

การให้การบริการด้านประปา ปัจจุบันมีน้ำประปาใช้เกือบทุกหมู่บ้าน

การไฟฟ้า

มีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมพระ ให้บริการด้านไฟฟ้าแก่ประชาชนใน เขตองค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้เกือบทุกหลังคาเรือน มีไฟฟ้าสาธารณะคลุมถนนทุกสาย มีไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟส่องสว่าง) ทุกหมู่

การสื่อสาร

มีศูนย์วิทยุสื่อสารองค์การบริหารส่วนตำบล ใช้นามเรียกขานว่า "ศูนย์โคกดม" มีชุมสายโทรศัพท์ ๒ แห่ง ขององค์การบริษัทแอดวานด์อินโฟร์เซอร์วิส AIS และบริษัทโทเทิลแอดแซดคอมมูนิเคชัน (DTAC) มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน ๒๐ แห่ง และโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน ๒ หมายเลข เพื่อใช้ในการติดต่อราชการภายในและภายนอก ๐๔๔-๕๗๖๑๐๕ , ๐๔๔-๕๗๖๐๗๖ โทรสาร ๐๔๔-๕๗๖๑๐๕,๐๔๔-๕๗๖๐๗๖ ต่อ ๑๐๑

การใช้ที่ดิน

การใช้ที่ดินพื้นที่เป็นชุมชนเมือง เช่น ที่อยู่อาศัย, การสาธารณูปโภค, พาณิชยกรรม, สถาบันการ

ศึกษา , สถาบันทางศาสนา , สาธารณูปการ , และสถานที่ราชการ

 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4455-8751


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..