ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองคลัง
หน้าแรก >> กองคลัง
_______________________________________________________________________________________
กองคลัง
 
 
นางสมหวัง  สงวนนาม
นางสมหวัง สงวนนาม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางเรณู  สมจันทร์
นางเรณู สมจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวชนิตา  สมจันทร์
นางสาวชนิตา สมจันทร์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวจุรีรัตน์  สายยศ
นางสาวจุรีรัตน์ สายยศ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางนกน้อย  อินทร์สำราญ
นางนกน้อย อินทร์สำราญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววนิดา  อุ่นพิมาย
นางสาววนิดา อุ่นพิมาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
-ว่าง-
-ว่าง-
คนงาน
นางสาวนงนุช  กระแสโสม
นางสาวนงนุช กระแสโสม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
       
   
   
[ 05-07-2567] ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง ปี2567ออกไปอีก ...   doc120240705162703.pdf 
[ 05-06-2567] ประชาสัมพันธ์เเจ้งชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายปี2567   doc120240612115827.pdf 
[ 07-05-2567] ประกาศฐานข้อมูลบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กร ...   doc120240611110309.pdf 
[ 23-02-2567] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ...   doc120240223134117.pdf 
[ 20-02-2567] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการประเมินสมรรถนะ ...   doc120240220155013.pdf 
[ 01-02-2567] ประชาสัมพันธ์สาระความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2567   doc120240613141753.pdf 
[ 19-01-2567] เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   doc120240119163308.pdf 
[ 18-09-2566] เรื่อง โครงการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด   doc120230918114715.jpeg 
 
[ 10-06-2567] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกสระหนองกระทุ่ม (สระตาเภา) บ้านเมืองลีง ...   doc120240610154200.pdf 
[ 10-06-2567] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนานวน ...   doc120240610153844.pdf 
[ 27-05-2567] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกุง ...   doc120240528111550.pdf 
[ 27-05-2567] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกุง ...   doc120240528111440.pdf 
[ 21-05-2567] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามแยกทางไปบ้านตาพน็วนถึงบ้านนายสุชาติ ...   doc120240524154853.pdf 
[ 17-05-2567] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจอุทิศ ...   doc120240521144148.pdf 
[ 17-05-2567] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปสระน้ำตาเสาร์ ...   doc120240521143710.pdf 
[ 17-05-2567] ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทิศตะวันตกหมู่บ้าน ...   doc120240521143340.pdf 
 
[ 02-07-2567] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   โครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านเมืองลีง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง 
[ 01-07-2567] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโมเดล โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหลุมดิน-คลองส่งน้ำ ความกว้าง 5 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 9,250 ตารางเมตร 
[ 26-06-2567] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดนมพาสเจอร์ไรส์ (ขนาด 200 มิลลิลิตร) อาหารเสริม (นม) ยู เอส ที ชนิดกล่อง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง และโรงเรียนประถมศึกษา (สังกัด สพฐ) ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 ถึงเดือนตุลาคม 2567 
[ 09-05-2567]  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   โครงการขุดลอกห้วยยาง บ้านเชียงสง หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
[ 09-05-2567] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองซำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
[ 09-05-2567]  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   โครงการขุดลอกห้วยเสม็ดบ้านจบก หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
[ 09-05-2567]  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   โครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตรบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เชื่อมบ้านอาคุณ ตำบลกระโพ 
[ 09-05-2567] ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง   โครงการวางท่อประปาหมู่บ้านหลุมดิน หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 
 
[18-07-2567]   ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเปิด (มอก.) จำนวน 1 หลัง และโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4.5 ฟุต จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
[18-07-2567]   ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กบานเปิด (มอก.) จำนวน 1 หลัง และโต๊ะทำงานเหล็กขนาด 4.5 ฟุต จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
[16-07-2567]   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองลีงโมเดล โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหลุมดิน-คลองส่งน้ำ ความกว้าง 5 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 9,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำ
ประกาศราคากลาง
[16-07-2567]   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาโรงเรียนบ้านเมืองลีง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง
[16-07-2567]   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองลีงโมเดล โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหลุมดิน-คลองส่งน้ำ ความกว้าง 5 เมตร ยาว 1,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 9,250 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำ
ประกาศเชิญชวน
 
   
   
   
     
  แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ข้อบัญญัติอื่นๆ
 
การปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 
การให้บริการ
  คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
  ศูนย์บริการร่วม (One Stop Service)
 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเมืองลีง
 ศูนย์ยุติธรรมตำบลเมืองลีง
 รายงานสรุปจำนวนผู้มารับบริการ
 แนะนำการชำระภาษี
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2564
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2565
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
นโยบาย No Gift Policy
  ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย no gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  การสร้างวัฒนธรรม no gift policy
  รายงานผลตามนโยบาย no gift policy
  รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) 2566
 รายงานผลตามนโยบาย (NO Gift Policy) 2565
 รายงานผลตามนโยบาย (NO GIFT POLICY) 2566
 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY) 2567
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 2566
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 การป้องกันการทุจริต
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
     
   
 
     
   
     
   
ศาลเจ้าพ่อเชียงสง
ศาลเจ้าพ่อเชียงสง
[25-03-2021]
 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแซตอมออแกนิคฟาร์ม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแซตอมออแกนิคฟาร์ม
   
   
     
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
     
   
     
     
   
     
     
   
     
 
 
 
 
 
     
     
 
 
ที่อยู่ : อบต.เมืองลีง หมู่ที่ 12 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180
โทร 0-4458-1155 E-mail : muangleeng.sao@gmail.com
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MD digital solutions 09-0234-6527