แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  3.238.134.157    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ภาพ�ิจ�รรม
_______________________________________________________________________________________________________


09/03/66 งานนโยบายและแผนได้ออกประชาคมแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคม บ้านกรูด ม. 4 และ บ้านนานวน ม.14

เพื่อรับฟังความคิดเห็น และความต้องการในการพัฒนาของชุมชน  และเพื่อเป็นการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) สรุปข้อมูลดังนี้.-

1. ผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านละ   60 คน

2. ผลจากการประชาคมมีการเสนอความต้องการในการพัฒนา

    2.1 หมู่ที่ 4  จำนวน 10 โครงการ

    2.2 หมู่ที่ 14 จำนวน 17 โครงการ

3. ซึ่งหลังจากจัดลำดับความเร่งด่วนความต้องการในการพัฒนาแล้ว งานนโยบายและแผนฯ จะทำการประชาคมแผนพัฒนาระดับตำบล และบรรจุโครงการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อไป

 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4457-6105


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..