แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.220.249.141    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ภาพ�ิจ�รรม
_______________________________________________________________________________________________________


09/03/66 งานนโยบายและแผนได้ออกประชาคมแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคม บ้านกรูด ม. 4 และ บ้านนานวน ม.14

เพื่อรับฟังความคิดเห็น และความต้องการในการพัฒนาของชุมชน  และเพื่อเป็นการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) สรุปข้อมูลดังนี้.-

1. ผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคมหมู่บ้านละ   60 คน

2. ผลจากการประชาคมมีการเสนอความต้องการในการพัฒนา

    2.1 หมู่ที่ 4  จำนวน 10 โครงการ

    2.2 หมู่ที่ 14 จำนวน 17 โครงการ

3. ซึ่งหลังจากจัดลำดับความเร่งด่วนความต้องการในการพัฒนาแล้ว งานนโยบายและแผนฯ จะทำการประชาคมแผนพัฒนาระดับตำบล และบรรจุโครงการเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2567 ต่อไป

 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4458-1155


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..