แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  3.235.195.196    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

ขอเชิญชวน เที่ยวงาน ฉลองสมโภชน์ อนุเสาวรีย์ท่านปู่เชียงสง 3-4 กุมภาพันธ์ 2566

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
    ข้อมูลพื้นฐาน
 O1 โครงสร้าง
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=173
 O2 ข้อมูลผู้บริหาร
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=structure&activityid=1
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=structure&activityid=3
 O3 อำนาจหน้าที่
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=174
 O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menut5_view&news_id=2&me
nnuid=1&n=%E1%BC%B9%BE%D1%B2%B9%D2%B7%E9%CD%A7%B6%D4%E8%B9
 O5 ข้อมูลการติดต่อ
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=contact
 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  http://www.dla.go.th/servlet/LawServlet?regType=1
  http://www.dla.go.th/servlet/LawServlet?regType=2
  http://www.dla.go.th/servlet/EbookServlet?ebookGroup=2
    ข่าวประชาสัมพันธ์
 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=3&n=%A2%E8%D
n2%C7%BB%C3%D0%AA%D2%CA%D1%C1%BE%D1%B9%B8%EC
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=2&n=%BB%C3%D
n0%A1%D2%C8
    การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
 O8 Q&A
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=webboard
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=contact
 O9 Social Network
  http://www.muangleeng.go.th/index.php
  https://page.line.me/?accountId=017vnzkp&openerPlatform=native&openerK
ney=qrcode
  https://www.facebook.com/muangleeng.go.th/
    การดำเนินงาน
 O10 แผนดำเนินงานประจำปี
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menut5_view&news_id=10&m
nenuid=3&n=%E1%BC%B9%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A7%D2%B9%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
 O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menut5&menuid=4&n=%C3%D2
n%C2%A7%D2%B9%A1%D2%C3%A1%D3%A1%D1%BA%B5%D4%B4%B5%D2%C1%A1%D2%C3%B4%D3%
nE0%B9%D4%B9%A7%D2%B9%20%C3%CD%BA%206%20%E0%B4%D7%CD%B9
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menut5_view&news_id=2&me
nnuid=4&n=%C3%D2%C2%A7%D2%B9%A1%D2%C3%A1%D3%A1%D1%BA%B5%D4%B4%B5%D2%C1%
nA1%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A7%D2%B9%20%C3%CD%BA%206%20%E0%B4%D7%CD%B9
 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menut5_view&news_id=2&me
nnuid=5&n=%C3%D2%C2%A7%D2%B9%BC%C5%A1%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A7%D2%B9%
nBB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
    การปฏิบัติงาน
 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=44&n=%C1%D2%
nB5%C3%B0%D2%B9%A1%D2%C3%BB%AF%D4%BA%D1%B5%D4%A7%D2%B9
    การให้บริการ
 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=1&menu
nid=26&n=%C1%D2%B5%C3%B0%D2%B9%A1%D2%C3%E3%CB%E9%BA%C3%D4%A1%D2%C3
 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=27&n=%A2%E9%
nCD%C1%D9%C5%E0%AA%D4%A7%CA%B6%D4%B5%D4%A1%D2%C3%E3%CB%E9%BA%C3%D4%A1%D
n2%C3
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menu
nid=27&n=%A2%E9%CD%C1%D9%C5%E0%AA%D4%A7%CA%B6%D4%B5%D4%A1%D2%C3%E3%CB%E
n9%BA%C3%D4%A1%D2%C3
 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=39&n=%C3%D2%
nC2%A7%D2%B9%BC%C5%A1%D2%C3%CA%D3%C3%C7%A8%A4%C7%D2%C1%BE%D6%A7%BE%CD%E
n3%A8%A1%D2%C3%E3%CB%E9%BA%C3%D4%A1%D2%C3
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menu
nid=39&n=%C3%D2%C2%A7%D2%B9%BC%C5%A1%D2%C3%CA%D3%C3%C7%A8%A4%C7%D2%C1%B
nE%D6%A7%BE%CD%E3%A8%A1%D2%C3%E3%CB%E9%BA%C3%D4%A1%D2%C3
 O17 E-Service
  http://www.muangleeng.go.th/e_service.php
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=4&menu
nid=28&n=%E1%BC%B9%A1%D2%C3%E3%AA%E9%A8%E8%D2%C2%A7%BA%BB%C3%D0%C1%D2%B
n3%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5#
 O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=10&n=%C3%D2%
nC2%A7%D2%B9%A1%D2%C3%A1%D3%A1%D1%BA%B5%D4%B4%B5%D2%C1%A1%D2%C3%E3%AA%E
n9%A8%E8%D2%C2%A7%BA%BB%C3%D0%C1%D2%B3%20%C3%CD%BA%206%20%E0%B4%D7%CD%B
n9
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=5&menu
nid=10&n=%C3%D2%C2%A7%D2%B9%A1%D2%C3%A1%D3%A1%D1%BA%B5%D4%B4%B5%D2%C1%A
n1%D2%C3%E3%AA%E9%A8%E8%D2%C2%A7%BA%BB%C3%D0%C1%D2%B3%20%C3%CD%BA%206%2
n0%E0%B4%D7%CD%B9
 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=11&n=%C3%D2%
nC2%A7%D2%B9%BC%C5%A1%D2%C3%E3%AA%E9%A8%E8%D2%C2%A7%BA%BB%C3%D0%C1%D2%B
n3%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=6&menu
nid=11&n=%C3%D2%C2%A7%D2%B9%BC%C5%A1%D2%C3%E3%AA%E9%A8%E8%D2%C2%A7%BA%B
nB%C3%D0%C1%D2%B3%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
    การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=12&n=%E1%BC%
nB9%A1%D2%C3%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7%CB%C3%D7%CD%E1%B
nC%B9%A1%D2%C3%A8%D1%B4%CB%D2%BE%D1%CA%B4%D8
 O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=4&n=%BB%C3%D
n0%A1%D2%C8%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7
 O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=13&n=%CA%C3%
nD8%BB%BC%C5%A1%D2%C3%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B4%A8%E9%D2%A7%CB%C3%D
n7%CD%A1%D2%C3%A8%D1%B4%CB%D2%BE%D1%CA%B4%D8%C3%D2%C2%E0%B4%D7%CD%B9
 O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menu
nid=14&n=%C3%D2%C2%A7%D2%B9%BC%C5%A1%D2%C3%A8%D1%B4%AB%D7%E9%CD%A8%D1%B
n4%A8%E9%D2%A7%CB%C3%D7%CD%A1%D2%C3%A8%D1%B4%CB%D2%BE%D1%CA%B4%D8%BB%C3
n%D0%A8%D3%BB%D5
    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menu
nid=30&n=%B9%E2%C2%BA%D2%C2%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D
n2%A1%C3%BA%D8%A4%A4%C5#
 O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=31&n=%A1%D2%
nC3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A1%D2%C3%B5%D2%C1%B9%E2%C2%BA%D2%C2%A1%D2%C3%BA%C
n3%D4%CB%D2%C3%20%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%BA%D8%A4%A4%C5
 O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=30&n=%B9%E2%
nC2%BA%D2%C2%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D2%A1%C3%BA%D8%A
n4%A4%C5#
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=3&menu
nid=30&n=%B9%E2%C2%BA%D2%C2%A1%D2%C3%BA%C3%D4%CB%D2%C3%B7%C3%D1%BE%C2%D
n2%A1%C3%BA%D8%A4%A4%C5
 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=186
    การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=1&menu
nid=18&n=%E1%B9%C7%BB%AF%D4%BA%D1%B5%D4%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3%E0%C
n3%D7%E8%CD%A7%C3%E9%CD%A7%E0%C3%D5%C2%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5#
 O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=helpreport
 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=20&n=%A2%E9%
nCD%C1%D9%C5%E0%AA%D4%A7%CA%B6%D4%B5%D4%E0%C3%D7%E8%CD%A7%C3%E9%CD%A7%E
n0%C3%D5%C2%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menu
nid=20&n=%A2%E9%CD%C1%D9%C5%E0%AA%D4%A7%CA%B6%D4%B5%D4%E0%C3%D7%E8%CD%A
n7%C3%E9%CD%A7%E0%C3%D5%C2%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5%BB%C3%D0%A8%D3
n%BB%D5
    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=help
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=contactpalad
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=contactnayok
 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=1&n=%C3%D2%C
n2%A7%D2%B9%A1%D4%A8%A1%D2%C3%CA%C0%D2
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=data_detail&id=189
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=2&n=%BB%C3%D
n0%A1%D2%C8
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=632&me
nnuid=2&n=%BB%C3%D0%A1%D2%C8
 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=42&n=%A1%D2%
nC3%C1%D5%CA%E8%C7%B9%C3%E8%C7%C1%A2%CD%A7%BC%D9%E9%BA%C3%D4%CB%D2%C3
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menu
nid=42&n=%A1%D2%C3%C1%D5%CA%E8%C7%B9%C3%E8%C7%C1%A2%CD%A7%BC%D9%E9%BA%C
n3%D4%CB%D2%C3
    การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=34&n=%A1%D2%
nC3%BB%C3%D0%E0%C1%D4%B9%A4%C7%D2%C1%E0%CA%D5%E8%C2%A7%A1%D2%C3%B7%D8%A
n8%C3%D4%B5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menu
nid=34&n=%A1%D2%C3%BB%C3%D0%E0%C1%D4%B9%A4%C7%D2%C1%E0%CA%D5%E8%C2%A7%A
n1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
 O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=35&n=%A1%D2%
nC3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A1%D2%C3%E0%BE%D7%E8%CD%A8%D1%B4%A1%D2%C3%A4%C7%D
n2%C1%E0%CA%D5%E8%C2%A7%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menu
nid=35&n=%A1%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A1%D2%C3%E0%BE%D7%E8%CD%A8%D1%B4%A
n1%D2%C3%A4%C7%D2%C1%E0%CA%D5%E8%C2%A7%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
    แผนป้องกันการทุจริต
 O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=36&n=%E1%BC%
nB9%BB%AF%D4%BA%D1%B5%D4%A1%D2%C3%BB%E9%CD%A7%A1%D1%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A
n8%C3%D4%B5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menu
nid=36&n=%E1%BC%B9%BB%AF%D4%BA%D1%B5%D4%A1%D2%C3%BB%E9%CD%A7%A1%D1%B9%A
n1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
 O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=37&n=%C3%D2%
nC2%A7%D2%B9%A1%D2%C3%A1%D3%A1%D1%BA%B5%D4%B4%B5%D2%C1%A1%D2%C3%B4%D3%E
n0%B9%D4%B9%A1%D2%C3%BB%E9%CD%A7%A1%D1%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5%BB
n%C3%D0%A8%D3%BB%D5%C3%CD%BA%206%20%E0%B4%D7%C
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menu
nid=37&n=%C3%D2%C2%A7%D2%B9%A1%D2%C3%A1%D3%A1%D1%BA%B5%D4%B4%B5%D2%C1%A
n1%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A1%D2%C3%BB%E9%CD%A7%A1%D1%B9%A1%D2%C3%B7%D8
n%A8%C3%D4%B5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5%C3%CD%BA%20
 O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=38&n=%C3%D2%
nC2%A7%D2%B9%BC%C5%A1%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A1%D2%C3%BB%E9%CD%A7%A1%D
n1%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menu
nid=38&n=%C3%D2%C2%A7%D2%B9%BC%C5%A1%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A1%D2%C3%B
nB%E9%CD%A7%A1%D1%B9%A1%D2%C3%B7%D8%A8%C3%D4%B5%BB%C3%D0%A8%D3%BB%D5
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=46&n=%C1%D2%
nB5%C3%A1%D2%C3%CA%E8%A7%E0%CA%C3%D4%C1%A4%D8%B3%B8%C3%C3%C1%E1%C5%D0%A
n4%C7%D2%C1%E2%BB%C3%E8%A7%E3%CA%E3%B9%CB%B9%E8%C7%C2%A7%D2%B9
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=3&menu
nid=46&n=%C1%D2%B5%C3%A1%D2%C3%CA%E8%A7%E0%CA%C3%D4%C1%A4%D8%B3%B8%C3%C
n3%C1%E1%C5%D0%A4%C7%D2%C1%E2%BB%C3%E8%A7%E3%CA%E3%B9%CB%B9%E8%C7%C2%A7
n%D2%B9
 O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu&menuid=47&n=%A1%D2%
nC3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A1%D2%C3%B5%D2%C1%C1%D2%B5%C3%A1%D2%C3%CA%E8%A7%E
n0%CA%C3%D4%C1%A4%D8%B3%B8%C3%C3%C1%E1%C5%D0%A4%C7%D2%C1%E2%BB%C3%E8%A7
n%E3%CA%E3%B9%CB%B9%E8%C7%C2%A7%D2%B9
  http://www.muangleeng.go.th/page.php?pagename=menu_view&news_id=2&menu
nid=47&n=%A1%D2%C3%B4%D3%E0%B9%D4%B9%A1%D2%C3%B5%D2%C1%C1%D2%B5%C3%A1%D
n2%C3%CA%E8%A7%E0%CA%C3%D4%C1%A4%D8%B3%B8%C3%C3%C1%E1%C5%D0%A4%C7%D2%C1
n%E2%BB%C3%E8%A7%E3%CA%E3%B9%CB%B9%E8%C7%C2%A7
 หน้า

 

 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4457-6105


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..