แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.200.145.223    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประเมินคุณธรรม�ละความโปร่งใสใน�ารดำเนินงานของหน่วยงาน
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   แนวปฏิบิติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  doc120200814081224.pdf   14-08-2563  236  2
2   ประกาศยกย่องบุคคลปี 2562  doc120200811084259.pdf   11-08-2563  231  7
3   แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563  doc120200611080836.pdf   11-06-2563  233  7
4   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประจำปี 2562  doc120200611064210.pdf   11-06-2563  236  5
5   ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการของอบต.แสลงพันธ์  doc120200519021835.pdf   19-05-2563  246  1
6   ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้  doc120200729074335.pdf   31-03-2563  247  3
7   ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  doc120200729075348.pdf   09-01-2563  232  3
8   ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  doc120200729075052.pdf   09-01-2563  252  1
9   ประกาศความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  doc120200729074826.pdf   02-01-2563  238  2
10   ประกาศมาตรการให้ผู้ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  doc120200729074710.pdf   02-01-2563  226  3
11   ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  doc120200729074538.pdf   02-01-2563  227  1
12   ประกาศมาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  doc120200729074055.pdf   02-01-2563  237  2
13   ประกาศมาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน  doc120200729073924.pdf   02-01-2563  224  2
14   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1/2562  doc120200709031738.ค   25-10-2562  241  0
15   รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 2/2562  doc120200709035338.ค   23-08-2562  240  0
16   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1/2562  doc120200709035023.ค   13-08-2562  249  0
17   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562  doc120190628015346.jpg doc220190628015346.jpg   28-06-2562  253  5
18   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน  doc120190628013527.pdf   28-06-2562  238  2
19   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561  doc120190628011016.pdf   28-06-2562  247  7
20   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  doc120190628004108.   28-06-2562  239  6
21   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  doc120190628002959.   28-06-2562  240  1
22   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  doc120190628001234.   28-06-2562  232  4
23   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  doc120190628001006.pdf   28-06-2562  239  4
24   มาตรการป้องกันการรับสินบน  doc120190628000822.pdf   28-06-2562  234  1
25   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (เพิ่มเติม)  doc120190628000510.pdf   28-06-2562  240  4
26   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  doc120190628000253.pdf   28-06-2562  236  1
27   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ  doc120190628000015.pdf   27-06-2562  236  4
28   แนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  doc120190627235738.pdf   27-06-2562  239  3
29   แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562  doc120190627015811.pdf   27-06-2562  249  6
30   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  doc120190627003635.pdf   27-06-2562  249  5
31   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  doc120190627003239.pdf doc220190627003239.pdf   27-06-2562  231  3
32   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  doc120190626011308.pdf   26-06-2562  240  6
33   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  doc120190626010857.pdf   26-06-2562  239  3
34   ข้อมูลเชิงสถิตเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  doc120190626010017.pdf doc220190626010017.pdf   26-06-2562  234  11
35   การมีส่วนส่วนร่วมของผู้บริหาร  doc120190626005357.pdf doc220190626005357.pdf   26-06-2562  257  3
36   การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต  doc120190626004226.pdf   26-06-2562  249  3
37   รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1/2562  doc120200709032718.ย   30-04-2562  243  0
38   รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1/2562 ครั้งที่ 2/2562  doc120200709032420.พ   14-02-2562  231  1
39   ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน  doc120180403004536.pdf   10-01-2561  281  20
40   ความโปร่งใส คืออะไร  doc120170622200554.pdf   22-06-2560  324  51
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4457-6105


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..