แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.200.145.223    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

คู่มือประชาชน
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   คู่มือการบริการประชาชน    23-03-2564  243  0
2   ประกาศการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และการลดขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการประชาชน  doc120180712203355.pdf   12-07-2561  283  28
3   การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่  doc120180712202447.pdf   12-07-2561  269  17
4   การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39ทวิ  doc120180712202136.pdf   12-07-2561  286  18
5   การแจ้งถมดิน  doc120180712201844.pdf   12-07-2561  252  16
6   การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  doc120180712200819.pdf   12-07-2561  267  14
7   การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  doc120180712195503.pdf   12-07-2561  285  21
8   การแจ้งขุดดิน  doc120180712195414.pdf   12-07-2561  277  15
9   การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  doc120180712195324.pdf   12-07-2561  284  11
10   การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  doc120180712195244.pdf   12-07-2561  257  9
11   การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  doc120180712195113.pdf   12-07-2561  241  19
12   การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  doc120180712194908.pdf   12-07-2561  255  16
13   การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22  doc120180712194750.pdf   12-07-2561  244  22
14   การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33  doc120180712194708.pdf   12-07-2561  258  33
15   การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร าตามมาตรา 21  doc120180712194620.pdf   12-07-2561  247  14
16   การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34  doc120180712194533.pdf   12-07-2561  243  14
17   การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  doc120180712194421.pdf   12-07-2561  255  22
18   การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  doc120180712194338.pdf   12-07-2561  248  23
19   การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของอปท.ถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)  doc120180712194245.pdf   12-07-2561  257  62
20   การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวของอปท.  doc120180712194103.pdf   12-07-2561  245  13
21   การขอรับเงินช่วยเหลือพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)  doc120180712193954.pdf   12-07-2561  243  10
22   การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  doc120180712193846.pdf   12-07-2561  233  8
23   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  doc120180712193808.pdf   12-07-2561  265  12
24   การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32  doc120180712193629.pdf   12-07-2561  241  9
25   การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  doc120180712193516.pdf   12-07-2561  265  16
26   การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  doc120180712193340.pdf   12-07-2561  244  14
27   การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  doc120180712193219.pdf   12-07-2561  243  8
28   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  doc120180712192812.pdf   12-07-2561  259  13
29   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  doc120180712192705.pdf   12-07-2561  257  15
30   การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอปท.  doc120180712192536.pdf   12-07-2561  425  15
31   การรับชำระภาษีป้าย  doc120180712203454.pdf   08-11-2560  717  47
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4457-6105


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..