แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.220.249.141    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

คู่มือประชาชน
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   คู่มือการบริการประชาชน    23-03-2564  358  0
2   ประกาศการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และการลดขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการประชาชน  doc120180712203355.pdf   12-07-2561  397  28
3   การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่  doc120180712202447.pdf   12-07-2561  382  17
4   การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39ทวิ  doc120180712202136.pdf   12-07-2561  403  18
5   การแจ้งถมดิน  doc120180712201844.pdf   12-07-2561  368  16
6   การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  doc120180712200819.pdf   12-07-2561  384  14
7   การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  doc120180712195503.pdf   12-07-2561  400  21
8   การแจ้งขุดดิน  doc120180712195414.pdf   12-07-2561  394  15
9   การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  doc120180712195324.pdf   12-07-2561  400  11
10   การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  doc120180712195244.pdf   12-07-2561  369  9
11   การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  doc120180712195113.pdf   12-07-2561  355  19
12   การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  doc120180712194908.pdf   12-07-2561  370  16
13   การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22  doc120180712194750.pdf   12-07-2561  359  22
14   การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33  doc120180712194708.pdf   12-07-2561  370  33
15   การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร าตามมาตรา 21  doc120180712194620.pdf   12-07-2561  365  14
16   การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34  doc120180712194533.pdf   12-07-2561  358  14
17   การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  doc120180712194421.pdf   12-07-2561  371  22
18   การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  doc120180712194338.pdf   12-07-2561  359  23
19   การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของอปท.ถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)  doc120180712194245.pdf   12-07-2561  371  62
20   การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวของอปท.  doc120180712194103.pdf   12-07-2561  359  13
21   การขอรับเงินช่วยเหลือพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)  doc120180712193954.pdf   12-07-2561  360  10
22   การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  doc120180712193846.pdf   12-07-2561  344  8
23   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  doc120180712193808.pdf   12-07-2561  382  12
24   การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32  doc120180712193629.pdf   12-07-2561  359  9
25   การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  doc120180712193516.pdf   12-07-2561  382  16
26   การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  doc120180712193340.pdf   12-07-2561  359  14
27   การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  doc120180712193219.pdf   12-07-2561  352  8
28   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  doc120180712192812.pdf   12-07-2561  375  13
29   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  doc120180712192705.pdf   12-07-2561  372  15
30   การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอปท.  doc120180712192536.pdf   12-07-2561  538  15
31   การรับชำระภาษีป้าย  doc120180712203454.pdf   08-11-2560  829  47
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4458-1155


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..