แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.200.145.223    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประ�าศจัดซื้อจัดจ้าง
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2566  doc120230601094845.pdf   29-05-2566  0  0
2   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ถึง 2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566  doc120230601095118.pdf   26-05-2566  0  1
3   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนานวน หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230522145457.pdf   19-05-2566  4  0
4   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมคันสระน้ำบ้านกรูด หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230522145350.pdf   19-05-2566  2  0
5   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกลำห้วยยางบ้านหลุมดิน หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230522145236.pdf   19-05-2566  3  0
6   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประสานงานการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในตำบลเมืองลีง  doc120230522144737.pdf   16-05-2566  2  0
7   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230522144910.pdf   11-05-2566  2  0
8   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565-2570 ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566  doc120230516134514.pdf   09-05-2566  11  0
9   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2566)  doc120230509150017.pdf   09-05-2566  18  1
10   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อใช้ปฏิบัติงานตามโครงการสูบน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230516091916.pdf   02-05-2566  13  0
11   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกมุมร้านค้าเลี้ยวซ้ายทางไปโรงเรียนบ้านทุ่งนาค หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230421141624.pdf   20-04-2566  31  1
12   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองลีง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230421140743.pdf   20-04-2566  27  0
13   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยาง หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230421140519.pdf   20-04-2566  27  0
14   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจบก หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230421135548.pdf   20-04-2566  27  0
15   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา จำนวน 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566  doc120230515114738.pdf   31-03-2566  14  0
16   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย เพื่อปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ จำนวน 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566  doc120230515115357.pdf   29-03-2566  16  0
17   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำขบวนนางรำ เทศกาลวันช้างไทยจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 (260 ปี เมืองสุรินทร์) ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2566  doc120230515115201.pdf   29-03-2566  16  0
18   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย เพื่อดูแลทำความสะอาดพื้นที่ อาคาร และบริเวณรอบๆ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง จำนวน 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566  doc120230515114611.pdf   29-03-2566  14  0
19   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกหนองห้วยน้อย บ้านหลวงอุดม หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230324151706.pdf   23-03-2566  47  0
20   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกลำห้วยทำนบบ้านกันนัง หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230324151459.pdf   23-03-2566  43  0
21   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ และเตรียมสนามแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2566  doc120230515114954.pdf   20-03-2566  14  0
22   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120230515103433.pdf   20-03-2566  14  0
23   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120230515102802.pdf   20-03-2566  13  0
24   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกชนะ หมายเลขทะเบียน 81-4348 สุรินทร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย  doc120230515102623.pdf   03-03-2566  14  0
25   ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดงเค็งถึงบ้านหนองซำ ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230228151740.pdf   28-02-2566  85  1
26   ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคลุกบ้านหนองเหล็กบ้านหนองเหล็กตาช้าง หมู่ที่ 16 (เส้นไปโคกตาบูรณ์) ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230228151637.pdf   28-02-2566  83  0
27   ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาบริการตัดหญ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูดหนองซำ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120230228133008.pdf   17-02-2566  78  0
28   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายานพาหนะ จำนวน 2 คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเเมืองลีง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ในระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566  doc120230515103310.pdf   09-02-2566  13  0
29   ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บม 3022 สุรินทร์  doc120230228133157.pdf   09-02-2566  78  0
30   ประกาศผลผู้ชนะโครงการขุดลอกลำห้วยยายเผือกบ้านเชียงสง หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230216115952.pdf   09-02-2566  87  0
31   ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Plalce Recycling) สายทางบ้านหนองเหล็กถึงบ้านหนองขาม ระยะทาง 2,000 เมตร กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนนิกส์ (e-bidding)  doc120230208160239.pdf   07-02-2566  98  1
32   ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาจัดทำชุดเครื่องบวงสรวง ประกอบพิธีการทางศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ตามโครงการงานประเพณีสืบตำนานศาลเจ้าพ่อเชียงสง วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณอนุสาวรีย์เชียงสง หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230203130912.pdf   01-02-2566  109  0
33   ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 9461 สุรินทร์ เพื่อเป็นการบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย  doc120230216125220.pdf   27-01-2566  84  1
34   ประกาศผลผู้ชนะโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ขนาด 1.80 x 1.80 x 5.00 เมตร ชนิด 2 ช่องทาง  doc120230203130124.pdf   26-01-2566  102  1
35   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) สายทางบ้านหนองเหล็ก ถึงบ้านหนองขาม ระยะทาง 2,000 เมตร กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  doc120230120165849.pdf   20-01-2566  112  0
36   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV แบบชนิดเครือข่ายมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งนอกอาคารใช้ในการรักษาความเรียบร้อย ความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ในพื้นที่ตำบลเมืองลีง จำนวน 30 ตัว  doc120230120100223.pdf   18-01-2566  118  1
37   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565)  doc120230118152153.pdf   18-01-2566  129  0
38   ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและสามารถใช้งานได้ตามปกติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120230124115333.pdf   17-01-2566  128  1
39   ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางบ้านหนองเหล็ก ถึงบ้านหนองขาม ระยะทาง 2,000 เมตร กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230112152908.pdf   12-01-2566  136  2
40   ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566  doc120230118152922.pdf   29-12-2565  115  1
41   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินบ้านดงเค็งไปโคกตาบูรณ์ ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120221229144821.pdf   28-12-2565  138  1
42   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในกองคลัง และสามารถใช้งานได้ตามปกติ  doc120221220144122.pdf   16-12-2565  158  2
43   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน กต 9162 สุรินทร์ เพื่อเป็นการบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย  doc120221220143935.pdf   15-12-2565  153  1
44   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120221220144605.pdf   30-11-2565  155  1
45   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ เพื่อใช้งานในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120221220144419.pdf   30-11-2565  147  1
46   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดกลางกำลังผลิต 7 ลูกบาศก์เมตร ต่อขั้วโมง บ้านกันนัง หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120221129095241.pdf   25-11-2565  164  2
47   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกบ้านหลวงอุดม หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120221118180143.pdf   17-11-2565  214  2
48   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินและคันห้วยบ้านยาง หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120221118173436.pdf   17-11-2565  193  1
49   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกบ้านทุ่งนาค หมุ่ที่ 7 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120221118164302.pdf   17-11-2565  191  0
50   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนดินและคันห้วยบ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120221118161021.pdf   17-11-2565  177  1
51   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกบ้านเชียงสง หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองลีง อำเภอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120221118152602.pdf   17-11-2565  187  0
52   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120221118150434.pdf   17-11-2565  192  2
53   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมคันห้วยบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120221118145647.pdf   17-11-2565  192  1
54   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินบ้านหนองเหล็กตาช้าง หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120221118145446.pdf   17-11-2565  180  1
55   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการเพื่อใ้ช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120221117101818.pdf   15-11-2565  190  2
56   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำปฏิทินเพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ประจำปี 2566 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ์ข้อมุลข่าวสารขององค์การลบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120230515103838.pdf   10-11-2565  11  0
57   ประกาศผลผุชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมปัก จำนวน 6 ชุด เพื่อใช้การปฏิบัติงานของหน่วยกุ้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพประจำปีงบประมาณ 2566  doc120230515104333.pdf   09-11-2565  12  0
58   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 370 ถุง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนในเขตตำบลเมืองลีง  doc120230515104014.pdf   09-11-2565  8  0
59   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 370 ถุง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนในเขตตำบลเมืองลีง  doc120221114145044.pdf   09-11-2565  180  0
60   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120230515103539.pdf   03-11-2565  3  0
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4457-6105


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..