แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.220.249.141    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประ�าศจัดซื้อจัดจ้าง
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0073 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  doc120231204101838.pdf   24-11-2566  0  0
2   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซลสนับสนุนการสูบน้ำเพื่อกักเก็บน้ำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 15 บ้านตาเมือง ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทรื  doc120231123121250.pdf   21-11-2566  6  0
3   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2566 ถึงเดือน กันยายน 2566)  doc120231031172659.pdf   31-10-2566  10  0
4   ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดพาสเจอร์ไรส์ (ขนาด 200 มิลลิลิตร) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 จำนวน 22 วัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง และโรงเรียนประถมศึกษา (สังกัด สพฐ) ประจำปีงบประมาณ 2567  doc120231101132124.pdf   30-10-2566  8  0
5   ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง จำนวน 11 เดือน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567  doc120231101113732.pdf   30-10-2566  9  0
6   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 45 เล่ม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  doc120231025102334.pdf   19-10-2566  12  0
7   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และเตรียมสนามแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านเมืองลีง ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120231025100458.pdf   19-10-2566  17  0
8   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 9461 สุรินทร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย  doc120231101113422.pdf   18-10-2566  10  0
9   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บม 3022 สุรินทร์ เพื่อเป็นการบำรุง รักษารถยนต์ส่วนกลางให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย  doc120231025103109.pdf   18-10-2566  18  5
10   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานประจำรถดับเพลิง สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  doc120231017095258.pdf   12-10-2566  20  0
11   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อมาปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ กู้ภัย (การแพทย์ฉุกเฉิน) เพื่อให้บริการได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว  doc120231017095149.pdf   12-10-2566  17  0
12   ประกาศผลผู้ชนะการเสนาราคาเช่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบชนิดเครือข่ายมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งนอกอาคารใช้ในการรักษาความเรียบร้อย ความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ในพื้นที่ตำบลเมืองลีง จำนวน 30 ตัว  doc120231017095615.pdf   27-09-2566  23  0
13   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ประจำศูนย์พัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรตำบลเมืองลัง  doc120231016132050.pdf   27-09-2566  18  0
14   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานประจำรถดับเพลิง สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตตำบลเมืองลีง  doc120231016131736.pdf   27-09-2566  17  0
15   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120231016131310.pdf   27-09-2566  12  0
16   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานด้านกีฬาและนันทนาการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  doc120231016120630.pdf   27-09-2566  16  0
17   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานประสานงานการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวในตำบลเมืองลีง  doc120231016115508.pdf   27-09-2566  12  0
18   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานธุรการของคณะผู้บริหาร งานสารบรรณ งานด้านเอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานี่ได้รับมอบหมาย  doc120231016115138.pdf   27-09-2566  15  0
19   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อดูแลทำความสะอาดพื้นที่ อาคาร และบริเวณรอบๆ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120231016114700.pdf   27-09-2566  12  0
20   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  doc120231016113303.pdf   27-09-2566  6  0
21   ประกาศผลผู้ชนะการเสนาราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานกู้ชีพ กู้ภัย (การแพทย์ฉุกเฉิน)  doc120231016111944.pdf   27-09-2566  8  0
22   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อมาปฏิบัติงานด้านเอกสารและการบันทึกข้อมูลของกองคลัง  doc120231016110816.pdf   27-09-2566  7  0
23   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านยาง หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230929100751.pdf   27-09-2566  27  0
24   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกันนัง หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230929100700.pdf   27-09-2566  28  0
25   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก (ซอยหลังโรงพัก) บ้านยาง หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230929100551.pdf   27-09-2566  23  0
26   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจบก หมู่ที่ 11 (รอบคันสระทำนบโชค) ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230929100442.pdf   27-09-2566  15  0
27   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนบนคันห้วยบ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230929100249.pdf   27-09-2566  26  0
28   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเห็กบ้านท่งุนาค หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230928181116.pdf   27-09-2566  22  0
29   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินลงบ้านหลวงอุดม หมู่ที่ 18 (เส้นหนองห้วยน้อย) ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230928180902.pdf   27-09-2566  20  0
30   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาเมือง หมู่ที่ 15 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230928180757.pdf   27-09-2566  23  0
31   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านทุ่งนาค หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230928180655.pdf   27-09-2566  14  0
32   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินบ้านหนองเหล็กตาช้าง หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230928180250.pdf   27-09-2566  20  0
33   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังเก็บน้ำพลาสติก PE ขนาดความจะไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง เพื่อใช้เป็นถังเก็บน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120230920094814.pdf   15-09-2566  32  0
34   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กต 9162 สุรินทร์ เพื่อให้สามารถใข้วานได้อย่างปลอดภัย  doc120230920095615.pdf   14-09-2566  18  2
35   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร FUJI Xerox ขาวดำ จำนวน 9 หลอด เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองคลัง  doc120230915133859.pdf   30-08-2566  15  0
36   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาล้าง ทำความสะอาด ตรวจ เช็คระบบเครื่องปรับอากาศ และซอมแซมเครื่องปรับอากาศภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง จำนวน 22 เครื่อง  doc120230915134508.pdf   29-08-2566  29  0
37   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร FUJI Xerox ขาวดำ จำนวน 9 หลอด เพื่อใช้ปฏิบัติงานในสำนักปลัด  doc120230915134146.pdf   29-08-2566  18  0
38   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านหนองซำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230822161009.pdf   18-08-2566  21  2
39   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านขุนอินทร์ (ทางไปบ้านขุนอินทร์) หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230822160749.pdf   18-08-2566  18  1
40   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230822154413.pdf   18-08-2566  19  0
41   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมทางระบายน้ำที่กัดเซาะถนนบ้านหลวงอุดม หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230822154045.pdf   18-08-2566  17  0
42   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านทวารไพร หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230822153220.pdf   18-08-2566  17  0
43   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านเมืองลีง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230822153002.pdf   18-08-2566  16  0
44   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านหลวงอุดม หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230822152729.pdf   18-08-2566  18  0
45   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกรูด (ซอยบ้านนางงา มาลัยทอง) หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230818151014.pdf   17-08-2566  34  0
46   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเหล็ก (ซอยข้างศูนย์สาธิตการตลาด) หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์คา  doc120230818150931.pdf   17-08-2566  16  1
47   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเหล็กตาช้าง หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230818150532.pdf   17-08-2566  20  0
48   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230818150325.pdf   17-08-2566  16  0
49   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยาง (ซอยหลังวัดใหญ่อุดมสุข) หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230818150223.pdf   17-08-2566  22  0
50   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองซำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120230818144941.pdf   17-08-2566  46  0
51   จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  doc120230822152626.pdf   15-08-2566  13  0
52   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 43 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  doc120230818151804.pdf   09-08-2566  31  0
53   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง และภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120230818151439.pdf   08-08-2566  14  0
54   จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ เพื่อไว้ใช้ในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  doc120230807105313.pdf   27-07-2566  27  1
55   จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ เพื่อไว้ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  doc120230807105227.pdf   27-07-2566  47  1
56   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เดือนเเมษายน 2566 ถึงเดือน มิถุนายน 2566)  doc120230727093500.pdf   27-07-2566  40  0
57   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพันธุ์ไม้ วัสดุปลูก จำนวน 8 รายการ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ การดำเนินงานหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  doc120230720150322.pdf   12-07-2566  26  0
58   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลเมืองลีง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  doc120230720144456.pdf   12-07-2566  29  0
59   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ชุดความร้อนเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120230720143654.pdf   12-07-2566  34  0
60   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) หมู่ที่ 7 ถึงบ้านกันนัง หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230712154541.pdf   12-07-2566  59  1
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4458-1155


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..