แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  3.235.195.196    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

ขอเชิญชวน เที่ยวงาน ฉลองสมโภชน์ อนุเสาวรีย์ท่านปู่เชียงสง 3-4 กุมภาพันธ์ 2566

ประ�าศจัดซื้อจัดจ้าง
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) สายทางบ้านหนองเหล็ก ถึงบ้านหนองขาม ระยะทาง 2,000 เมตร กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)  doc120230120165849.pdf   20-01-2566  14  0
2   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV แบบชนิดเครือข่ายมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งนอกอาคารใช้ในการรักษาความเรียบร้อย ความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ในพื้นที่ตำบลเมืองลีง จำนวน 30 ตัว  doc120230120100223.pdf   18-01-2566  21  0
3   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565)  doc120230118152153.pdf   18-01-2566  21  0
4   ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและสามารถใช้งานได้ตามปกติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120230124115333.pdf   17-01-2566  10  0
5   ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางบ้านหนองเหล็ก ถึงบ้านหนองขาม ระยะทาง 2,000 เมตร กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120230112152908.pdf   12-01-2566  26  2
6   ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566  doc120230118152922.pdf   29-12-2565  20  0
7   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินบ้านดงเค็งไปโคกตาบูรณ์ ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120221229144821.pdf   28-12-2565  34  1
8   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 เครื่อง เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในกองคลัง และสามารถใช้งานได้ตามปกติ  doc120221220144122.pdf   16-12-2565  52  0
9   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน กต 9162 สุรินทร์ เพื่อเป็นการบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย  doc120221220143935.pdf   15-12-2565  47  0
10   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120221220144605.pdf   30-11-2565  44  0
11   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 22 รายการ เพื่อใช้งานในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120221220144419.pdf   30-11-2565  48  0
12   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดกลางกำลังผลิต 7 ลูกบาศก์เมตร ต่อขั้วโมง บ้านกันนัง หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120221129095241.pdf   25-11-2565  71  2
13   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกบ้านหลวงอุดม หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120221118180143.pdf   17-11-2565  100  1
14   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินและคันห้วยบ้านยาง หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120221118173436.pdf   17-11-2565  90  0
15   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกบ้านทุ่งนาค หมุ่ที่ 7 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120221118164302.pdf   17-11-2565  84  0
16   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนดินและคันห้วยบ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120221118161021.pdf   17-11-2565  83  1
17   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกบ้านเชียงสง หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองลีง อำเภอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120221118152602.pdf   17-11-2565  86  0
18   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120221118150434.pdf   17-11-2565  83  0
19   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมคันห้วยบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120221118145647.pdf   17-11-2565  83  0
20   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนดินบ้านหนองเหล็กตาช้าง หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120221118145446.pdf   17-11-2565  83  0
21   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการเพื่อใ้ช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120221117101818.pdf   15-11-2565  84  1
22   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 370 ถุง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนในเขตตำบลเมืองลีง  doc120221114145044.pdf   09-11-2565  83  0
23   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปรจำไตรมาส 4 (เตือน กรกฎาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565)  doc120221107111945.pdf   31-10-2565  79  1
24   ประกาศผลผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านหนองเหล็กตาช้าง หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120221001035809.pdf   26-09-2565  103  0
25   ประกาศผลผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120221001035441.pdf   26-09-2565  106  1
26   ประกาศผลผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเชียงสง หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120221001034900.pdf   26-09-2565  137  0
27   ประกาศผลผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120221001034409.pdf   26-09-2565  120  0
28   ประกาศผลผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านยาง หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120221001034258.pdf   26-09-2565  113  0
29   ประกาศผลผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านกรูด หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120221001033329.pdf   26-09-2565  106  0
30   ประกาศผลผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120221001033218.pdf   26-09-2565  97  0
31   ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาบริการจัดทำโครงการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ตามแผนบริหารจัดการทำตามบริบทชุมชนรองรับเมืองนวัตกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120221001032723.pdf   23-09-2565  103  0
32   ประกาศผลผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านทุ่งนาค หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120220928084652.7_0001   22-09-2565  105  0
33   ประกาศผลผุ้ชนะการโครงการซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านตาเมือง หมู่ที่ 15 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120220928084551.pdf   22-09-2565  104  0
34   ประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน และเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ   08-09-2565  103  2
35   ประกาศผลผู้ชนะโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านเชียงสง หมู่ที่ 17 ถึงบ้านเมืองลีง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ   07-09-2565  115  4
36   ประกาศร่างประกวดราคาเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน และเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ   31-08-2565  113  1
37   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (รถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220825095218.pdf   25-08-2565  120  3
38   ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านเชียงสง หมู่ที่ 17 ถึงบ้านเมืองลีง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220825070744.pdf   25-08-2565  114  0
39   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง หมุ่ที่ 3 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ (ตามแบบที่ อบต.เมืองลีงกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    22-08-2565  104  0
40   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูดหนองซำ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ (ตามแบบที่ อบต.เมืองลีงกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220822090449.pdf   17-08-2565  117  0
41   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนาค หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร (ตามแบบที่ อบต.เมืองลีงกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220822090113.pdf   17-08-2565  119  0
42   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกรูดหนองซำ หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร (ตามแบบที่ อบต.เมืองลีงกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220822085810.pdf   17-08-2565  112  0
43   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร (ตามแบบที่ อบต.เมืองลีง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220822085615.pdf   17-08-2565  103  0
44   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 2.00 เมตร (ตามแบบที่ อบต.เมืองลีง กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120220822085331.pdf   17-08-2565  110  0
45   ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านเชียงสง หมู่ที่ 17 ถึงบ้านเมืองลีง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองลีง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220819085808.pdf   17-08-2565  109  0
46   ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านเชียงสง หมู่ที่ 17 ถึงบ้านเมืองลีง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองลีง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220811072427.pdf   10-08-2565  106  0
47   ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (รถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (รถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน   09-08-2565  119  2
48   ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (รถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220802040019.pdf   02-08-2565  137  4
49   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านหนองเหล็กตาช้าง หมู่ที่ 16 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120220802074555.pdf   01-08-2565  124  0
50   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านหนองกุง หมุ่ที่ 3 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์      01-08-2565  128  0
51   ประกาศผลผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนบ้านจบก หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120220725085437.pdf   22-07-2565  125  0
52   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปรจำไตรมาส 3 (เตือน เมษายน 2565 ถึงเดือนมิถุนายน 2565)  doc120220721090038.pdf   21-07-2565  127  1
53   ประกาศร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (รถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120220719092007.pdf   19-07-2565  128  5
54   ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อสำรวจข้อมุลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในเขตตำบลเมืองลีง  doc120220719040631.pdf   12-07-2565  140  1
55   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน 400 ถุง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนภายในตำบลเมืองลีง ที่มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมา  doc120220721033016.pdf   06-07-2565  133  1
56   ประกาศผลผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านกรูด หมุ่ที่ 4 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120220706094914.pdf   06-07-2565  126  1
57   ประกาศผลผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านทุ่งนาค หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120220706094812.pdf   06-07-2565  139  1
58   ประกาศผลผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านตาเมือง - บ้านทวารไพร หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120220706094729.pdf   06-07-2565  127  1
59   ประกาศผลผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านหนองซำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120220706094600.pdf   06-07-2565  121  1
60   ประกาศผลผู้ชนะโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านหลวงอุดม หมู่ที่ 18 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120220706094440.pdf   06-07-2565  127  1
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4457-6105


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..