แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.200.145.223    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ข่าวประชาสัมพันธ์
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  doc120211202031543.pdf   02-12-2564  357  15
2   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  doc120211202031532.pdf   02-12-2564  333  6
3   ทำเนียบบุคลากรประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120211010151644.JPG doc220211010151644.JPG   10-10-2564  425  28
4   คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120211008171541.jpg   08-10-2564  432  7
5   ประกาศรับสมัครเลือตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120211006154353.jpg   06-10-2564  412  6
6   D-M-H-T-T  doc120210713145156.jpg   13-07-2564  397  6
7   กำหนดการออกฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  doc120210622164039.jpg   22-06-2564  413  3
8   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  doc120210427040559.pdf   26-04-2564  477  16
9   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ  doc120210429085844.pdf   22-04-2564  470  8
10   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ  doc120210429085746.pdf   22-04-2564  459  7
11   ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564  doc120210201091401.jpg doc220210201091401.jpg   01-02-2564  523  18
12   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ คามสามารถ ทักษะและสมถนะ  doc120201204105009.pdf   04-12-2563  562  36
13   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1  doc120201204104622.pdf   04-12-2563  570  54
14   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  doc120201202041043.pdf   01-12-2563  571  30
15   ประกาศรับสมัครเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  doc120010121105356.pdf   06-11-2563  531  54
16   ผังแสดงข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวตำบลเมืองลีง  doc120010115082511.jpg   04-11-2563  491  9
17   ปฏิทินท่องเที่ยวเมืองลีงโมเดล  doc120201021015230.JPG doc220201021015230.JPG   21-10-2563  499  22
18   แจ้งประกาศประกาศและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริมการ ท่องเที่ยวตำบลเมืองลีง  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเมืองลีง ผังโครงสร้างคณะกรรมการ ประกาศคณะกรรมการงานส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเมืองลีง   30-07-2563  479  12
19   มาตรการสรา้งจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2561 ของ อบต.เมืองลีง  doc120200723050459.pdf   23-07-2563  508  6
20   ประชาสัมพันธ์ การเสียภาษีประจำปีงบประมาณ 2562  doc120200723035136.jpg   23-07-2563  481  7
21   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ แจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านหนองกุง ตำบลเมืองลีง-บ้านตาโสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120200610041415.pdf   23-07-2563  539  6
22   ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563    22-05-2563  591  0
23   การขอรับความช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563    15-05-2563  489  0
24   อบต.เมืองลีงรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน    10-10-2562  731  0
25   ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ปี 2561  doc120190704022535.jpg doc220190704022535.jpg doc320190704022535.jpg   04-07-2562  517  92
26   ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ปี 2562  doc120190704021447.jpg doc220190704021447.jpg doc320190704021447.jpg   04-07-2562  515  93
27   ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ปี 2561  doc120190704021422.jpg doc220190704021422.jpg   04-07-2562  520  62
28   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  doc120190626195705.docx   26-06-2562  520  35
29   กิจกรรมการต่อต้านการทุจริต การแสดงเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่    20-06-2562  487  0
30   คู่มือการปฏิบัติกรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์    20-06-2562  500  0
31   ประชาสัมพันธ์ การเสียภาษีประจำปีงบประมาณ 2561  doc120190626212017.jpg   19-06-2562  485  9
32   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561  doc120190619203316.pdf doc220190622002318.ศ   19-06-2562  467  12
33   กระทรวงพาณิชย์ แจ้งรณรงค์การใช้ น้ำมันไบโอดีเซลบี 100 หรือไบโอดีเซลชนิดอื่น  doc120190613005240.pdf   13-06-2562  550  6
34   สนามกีฬาในเขตพื้นที่บริการตำบลเมืองลีง  doc120200726080543.jpg doc220200726080543.jpg doc320200726080543.jpg doc420200726080543.jpg doc520200726080543.jpg doc620200726080543.jpg   12-03-2562  506  21
35   ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิต    11-11-2561  566  6
36   เชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลือง ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561    11-10-2561  536  0
37   ประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นต่อร่างวาระแหงชาติสิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์4.0เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  doc120180709024544.jpg   09-07-2561  570  12
38   อำนาจหน้าที่ของ อบต.  doc120180517033555.pdf   09-02-2561  590  73
39   ประชาสัมพันธ์ การเสียภาษีประจำปีงบประมาณ 2561    14-01-2561  572  0
40   โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561  doc120180114194530.pdf   14-01-2561  701  56
41   ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ถวายพระบรมศพฯ  doc120171025032611.jpg doc220171025032611.jpg   25-10-2560  691  76
42   ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร    26-07-2560  657  0
43   ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปีงบประมาณ 2559  doc120170708190714.jpg   08-07-2560  478  9
44   หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  doc120170629221046.docx   29-06-2560  674  55
45   ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ปีงบประมาณ 2560  doc120170629214245.jpg   29-06-2560  685  41
46   ขอเชิญร่วมออกเสียงประชามติ  doc120160714032938.   14-07-2559  612  33
47   ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปีงบประมาณ 2559  doc120170707011125.pdf   07-07-2559  565  20
48   การลงทะเบียนการออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด  doc120160627150455.pdf   27-06-2559  711  29
49   ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปีงบประมาณ 2559  doc120160621051743.pdf   21-06-2559  581  17
50   กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพและเบี้ยความพิการประจำเดือนเมษายน 2559 ในวันที่ 5 เม.ย.2559    02-04-2559  861  0
51   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเมืองลีง  doc120170705014740.pdf doc220170705015228.pdf   05-11-2558  525  953
52   ขอเชิญลงนามถวายพระพร  a b doc320150819045336.JPG   19-07-2558  991  286
53   แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งนาค หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์    27-05-2558  867  0
54   แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยาง หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์    27-05-2558  608  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4457-6105


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..