แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  3.235.195.196    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

ขอเชิญชวน เที่ยวงาน ฉลองสมโภชน์ อนุเสาวรีย์ท่านปู่เชียงสง 3-4 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565  doc120230108144556.php   26-01-2565  214  23
2   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  doc120211202031543.pdf   02-12-2564  257  15
3   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  doc120211202031532.pdf   02-12-2564  236  6
4   ทำเนียบบุคลากรประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120211010151644.JPG doc220211010151644.JPG   10-10-2564  322  26
5   คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120211008171541.jpg   08-10-2564  331  7
6   ประกาศรับสมัครเลือตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120211006154353.jpg   06-10-2564  304  5
7   D-M-H-T-T  doc120210713145156.jpg   13-07-2564  298  6
8   กำหนดการออกฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  doc120210622164039.jpg   22-06-2564  314  3
9   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  doc120210427040559.pdf   26-04-2564  375  13
10   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ  doc120210429085844.pdf   22-04-2564  368  8
11   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ  doc120210429085746.pdf   22-04-2564  362  7
12   ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564  doc120210201091401.jpg doc220210201091401.jpg   01-02-2564  414  18
13   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ คามสามารถ ทักษะและสมถนะ  doc120201204105009.pdf   04-12-2563  461  34
14   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1  doc120201204104622.pdf   04-12-2563  470  53
15   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  doc120201202041043.pdf   01-12-2563  469  29
16   ประกาศรับสมัครเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  doc120010121105356.pdf   06-11-2563  430  47
17   ผังแสดงข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวตำบลเมืองลีง  doc120010115082511.jpg   04-11-2563  385  9
18   ปฏิทินท่องเที่ยวเมืองลีงโมเดล  doc120201021015230.JPG doc220201021015230.JPG   21-10-2563  399  21
19   แจ้งประกาศประกาศและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริมการ ท่องเที่ยวตำบลเมืองลีง  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเมืองลีง ผังโครงสร้างคณะกรรมการ ประกาศคณะกรรมการงานส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเมืองลีง   30-07-2563  377  12
20   มาตรการสรา้งจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2561 ของ อบต.เมืองลีง  doc120200723050459.pdf   23-07-2563  408  6
21   ประชาสัมพันธ์ การเสียภาษีประจำปีงบประมาณ 2562  doc120200723035136.jpg   23-07-2563  382  7
22   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ แจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling สายบ้านหนองกุง ตำบลเมืองลีง-บ้านตาโสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120200610041415.pdf   23-07-2563  423  6
23   ประกาศบัญชีรายชื่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563    22-05-2563  478  0
24   การขอรับความช่วยเหลือของผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2563    15-05-2563  380  0
25   อบต.เมืองลีงรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน    10-10-2562  605  0
26   ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ปี 2561  doc120190704022535.jpg doc220190704022535.jpg doc320190704022535.jpg   04-07-2562  413  92
27   ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ปี 2562  doc120190704021447.jpg doc220190704021447.jpg doc320190704021447.jpg   04-07-2562  419  93
28   ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ปี 2561  doc120190704021422.jpg doc220190704021422.jpg   04-07-2562  422  62
29   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  doc120190626195705.docx   26-06-2562  416  35
30   กิจกรรมการต่อต้านการทุจริต การแสดงเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่    20-06-2562  387  0
31   คู่มือการปฏิบัติกรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์    20-06-2562  404  0
32   ประชาสัมพันธ์ การเสียภาษีประจำปีงบประมาณ 2561  doc120190626212017.jpg   19-06-2562  383  9
33   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561  doc120190619203316.pdf doc220190622002318.ศ   19-06-2562  364  12
34   กระทรวงพาณิชย์ แจ้งรณรงค์การใช้ น้ำมันไบโอดีเซลบี 100 หรือไบโอดีเซลชนิดอื่น  doc120190613005240.pdf   13-06-2562  440  6
35   สนามกีฬาในเขตพื้นที่บริการตำบลเมืองลีง  doc120200726080543.jpg doc220200726080543.jpg doc320200726080543.jpg doc420200726080543.jpg doc520200726080543.jpg doc620200726080543.jpg   12-03-2562  404  21
36   ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิต    11-11-2561  448  6
37   เชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลือง ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561    11-10-2561  433  0
38   ประชาสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นต่อร่างวาระแหงชาติสิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์4.0เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  doc120180709024544.jpg   09-07-2561  470  12
39   อำนาจหน้าที่ของ อบต.  doc120180517033555.pdf   09-02-2561  492  73
40   ประชาสัมพันธ์ การเสียภาษีประจำปีงบประมาณ 2561    14-01-2561  465  0
41   โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561  doc120180114194530.pdf   14-01-2561  589  56
42   ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ถวายพระบรมศพฯ  doc120171025032611.jpg doc220171025032611.jpg   25-10-2560  588  76
43   ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร    26-07-2560  546  0
44   ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปีงบประมาณ 2559  doc120170708190714.jpg   08-07-2560  382  9
45   หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  doc120170629221046.docx   29-06-2560  572  53
46   ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ปีงบประมาณ 2560  doc120170629214245.jpg   29-06-2560  587  41
47   ขอเชิญร่วมออกเสียงประชามติ  doc120160714032938.   14-07-2559  510  33
48   ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปีงบประมาณ 2559  doc120170707011125.pdf   07-07-2559  462  20
49   การลงทะเบียนการออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด  doc120160627150455.pdf   27-06-2559  611  29
50   ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปีงบประมาณ 2559  doc120160621051743.pdf   21-06-2559  475  17
51   กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพและเบี้ยความพิการประจำเดือนเมษายน 2559 ในวันที่ 5 เม.ย.2559    02-04-2559  764  0
52   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเมืองลีง  doc120170705014740.pdf doc220170705015228.pdf   05-11-2558  445  953
53   ขอเชิญลงนามถวายพระพร  a b doc320150819045336.JPG   19-07-2558  929  286
54   แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งนาค หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์    27-05-2558  791  0
55   แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยาง หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์    27-05-2558  531  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4457-6105


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..