แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  3.235.188.113    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  doc120230706152007.pdf   04-07-2566  28  1
2   การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2)  doc120230704144451.pdf   04-07-2566  42  11
3   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  doc120230418095156.pdf   05-04-2566  81  1
4   รายงานงบการเงินประจำพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72  doc120230315091537.pdf   07-03-2566  103  0
5   รายงานตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565  doc120230315091212.pdf   07-03-2566  86  0
6   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  doc120230215113040.pdf   15-02-2566  115  11
7   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภททั่วไป ในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ  doc120230125104546.pdf   19-01-2566  145  10
8   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  doc120230120134937.pdf   16-01-2566  149  0
9   ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   11-01-2566  107  1
10   สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565  doc120221226133220.pdf   20-12-2565  167  1
11   การขยายำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566  doc120221208140635.pdf   06-12-2565  212  5
12   ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2566 ไปอีก 2เดือน  doc120221123133311.pdf   23-11-2565  200  6
13   ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย  doc120221123154710.pdf   18-11-2565  189  7
14   การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี2566  doc120221123132956.pdf   18-11-2565  189  10
15   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120221109100719.pdf   03-11-2565  210  1
16   รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120221026094158.pdf   20-10-2565  244  0
17   โครงการหรือกิจกรรมลักษณะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล  doc120230914130529.pdf   22-09-2565  1  0
18   รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  doc120220712065900.pdf   11-07-2565  276  5
19   คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการท่องเที่ยวตำบลเมืองลีง  คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการท่องเที่ยวตำบลเมืองลีง    24-06-2565  273  5
20   คณะกรรมการงานส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเมืองลีง  คณะกรรมการงานส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเมืองลีง 2565   24-06-2565  292  4
21   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  ประกาศ   16-06-2565  269  3
22   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  ประกาศ   16-06-2565  275  1
23   มาตรการป้องกันการรับสินบน  ประกาศ   16-06-2565  263  2
24   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศ   16-06-2565  275  2
25   มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต  ประกาศ   16-06-2565  295  1
26   รายงานการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  รายงานฯ   15-06-2565  279  2
27   ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) กรณีเป็นผู้ติดเชื้อ ตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  doc120220506120412.pdf   06-05-2565  284  3
28   รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  doc120220408021217.pdf   04-04-2565  292  4
29   รายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  doc120220203025120.pdf   03-02-2565  358  3
30   ประกาศ อบต.เมืองลีง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565  doc120220127023103.pdf   27-01-2565  305  5
31   ประกาศ อบต.เมืองลีง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565  doc120220127022959.pdf   27-01-2565  319  4
32   ประกาศ นโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (NO GIFT POLICY)  ประกาศ    25-01-2565  361  15
33   ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  doc120220125065123.pdf   24-01-2565  315  1
34   รายงานการลงจ่ายพัสดุออกจากทะเบียนหรือบัญชีทรัพย์สิน ประจำปี 2564  doc120211029095344.pdf   29-10-2564  392  3
35   รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4  doc120211029094247.pdf   29-10-2564  389  4
36   มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  มาตรการฯ   18-10-2564  410  8
37   ประกาศแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง   07-10-2564  425  6
38   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   07-10-2564  445  12
39   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ประกาศใช้ข้อบัญญัติ   07-10-2564  403  6
40   ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง (ส.ถ.1/1)  ประกาศเลือกตั้ง   06-10-2564  411  10
41   ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง (ผ.ถ.1/1)  ประกาศเลือกตั้ง   06-10-2564  438  7
42   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  doc120210928045445.pdf   28-09-2564  392  14
43   ประกาศผลผู้ชนะโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง บ้านทุ่งนาค หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210921023527.pdf   20-09-2564  418  3
44   เอกสารประกอบการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง บ.ทุ่งนาค ม.7 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์  เอกสารประกอบการเสนอราคา BOQ แบบใบเสนอราคา ร่างขอบเขต TOR   15-09-2564  443  31
45   ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนงอซำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยปรับปรุงกระจายน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองซำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง บ้านทุ่งนาค หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์   01-09-2564  401  17
46   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  doc120210329024747.pdf   29-03-2564  596  52
47   ประกาศ อบต.เมืองลีง เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ได้รับความช่วยเหลือ ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม  doc120210323031855.pdf   23-03-2564  555  10
48   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  doc120210323031512.pdf   22-03-2564  553  21
49   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านหนองเหล็กตาช้าง หมู่ที่ 16 - บ้านหนองซำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210305091408.pdf   04-03-2564  540  12
50   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ถึงบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210305083651.pdf   04-03-2564  592  3
51   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองซำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303092157.pdf   02-03-2564  477  9
52   ประกาศ อบต.เมืองลีง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  doc120210303084922.pdf   24-02-2564  507  10
53   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทุ่งนาค หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303085715.pdf   23-02-2564  475  2
54   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303085349.pdf   23-02-2564  448  1
55   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเมืองลีง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303084459.pdf   23-02-2564  479  1
56   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกรูด หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303084302.pdf   23-02-2564  450  1
57   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเชียงสง หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303083043.pdf   23-02-2564  454  1
58   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เมืองลีง (กันสาด) บ้านยาง หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303090204.pdf   22-02-2564  472  2
59   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกันนัง หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303085240.pdf   22-02-2564  465  1
60   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303085034.pdf   22-02-2564  474  1
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4458-1155


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..