แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.200.145.223    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ประ�าศ
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  doc120230418095156.pdf   05-04-2566  27  1
2   รายงานงบการเงินประจำพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72  doc120230315091537.pdf   07-03-2566  45  0
3   รายงานตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565  doc120230315091212.pdf   07-03-2566  40  0
4   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  doc120230215113040.pdf   15-02-2566  62  9
5   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภททั่วไป ในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ  doc120230125104546.pdf   19-01-2566  86  8
6   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  doc120230120134937.pdf   16-01-2566  96  0
7   ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   11-01-2566  54  1
8   สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565  doc120221226133220.pdf   20-12-2565  108  1
9   การขยายำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566  doc120221208140635.pdf   06-12-2565  135  3
10   ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2566 ไปอีก 2เดือน  doc120221123133311.pdf   23-11-2565  142  6
11   ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย  doc120221123154710.pdf   18-11-2565  135  7
12   การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี2566  doc120221123132956.pdf   18-11-2565  138  8
13   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120221109100719.pdf   03-11-2565  158  1
14   รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120221026094158.pdf   20-10-2565  188  0
15   รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  doc120220712065900.pdf   11-07-2565  215  5
16   คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการท่องเที่ยวตำบลเมืองลีง  คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการท่องเที่ยวตำบลเมืองลีง    24-06-2565  215  5
17   คณะกรรมการงานส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเมืองลีง  คณะกรรมการงานส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเมืองลีง 2565   24-06-2565  231  4
18   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  ประกาศ   16-06-2565  212  3
19   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  ประกาศ   16-06-2565  216  1
20   มาตรการป้องกันการรับสินบน  ประกาศ   16-06-2565  206  2
21   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศ   16-06-2565  216  2
22   มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต  ประกาศ   16-06-2565  224  1
23   รายงานการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  รายงานฯ   15-06-2565  229  2
24   ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) กรณีเป็นผู้ติดเชื้อ ตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  doc120220506120412.pdf   06-05-2565  219  3
25   รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  doc120220408021217.pdf   04-04-2565  233  4
26   รายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  doc120220203025120.pdf   03-02-2565  285  3
27   ประกาศ อบต.เมืองลีง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565  doc120220127023103.pdf   27-01-2565  251  5
28   ประกาศ อบต.เมืองลีง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565  doc120220127022959.pdf   27-01-2565  249  4
29   ประกาศ นโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (NO GIFT POLICY)  ประกาศ    25-01-2565  300  15
30   ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  doc120220125065123.pdf   24-01-2565  251  1
31   รายงานการลงจ่ายพัสดุออกจากทะเบียนหรือบัญชีทรัพย์สิน ประจำปี 2564  doc120211029095344.pdf   29-10-2564  319  3
32   รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4  doc120211029094247.pdf   29-10-2564  322  4
33   มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  มาตรการฯ   18-10-2564  340  8
34   ประกาศแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง   07-10-2564  357  6
35   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   07-10-2564  367  12
36   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ประกาศใช้ข้อบัญญัติ   07-10-2564  329  6
37   ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง (ส.ถ.1/1)  ประกาศเลือกตั้ง   06-10-2564  340  10
38   ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง (ผ.ถ.1/1)  ประกาศเลือกตั้ง   06-10-2564  364  7
39   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  doc120210928045445.pdf   28-09-2564  321  14
40   ประกาศผลผู้ชนะโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง บ้านทุ่งนาค หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210921023527.pdf   20-09-2564  341  3
41   เอกสารประกอบการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง บ.ทุ่งนาค ม.7 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์  เอกสารประกอบการเสนอราคา BOQ แบบใบเสนอราคา ร่างขอบเขต TOR   15-09-2564  371  31
42   ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนงอซำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยปรับปรุงกระจายน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองซำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง บ้านทุ่งนาค หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์   01-09-2564  330  17
43   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  doc120210329024747.pdf   29-03-2564  526  52
44   ประกาศ อบต.เมืองลีง เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ได้รับความช่วยเหลือ ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม  doc120210323031855.pdf   23-03-2564  484  10
45   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  doc120210323031512.pdf   22-03-2564  471  21
46   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านหนองเหล็กตาช้าง หมู่ที่ 16 - บ้านหนองซำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210305091408.pdf   04-03-2564  462  12
47   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ถึงบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210305083651.pdf   04-03-2564  503  3
48   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองซำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303092157.pdf   02-03-2564  403  9
49   ประกาศ อบต.เมืองลีง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  doc120210303084922.pdf   24-02-2564  423  10
50   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทุ่งนาค หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303085715.pdf   23-02-2564  398  2
51   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303085349.pdf   23-02-2564  373  1
52   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเมืองลีง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303084459.pdf   23-02-2564  403  1
53   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกรูด หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303084302.pdf   23-02-2564  378  1
54   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเชียงสง หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303083043.pdf   23-02-2564  378  1
55   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เมืองลีง (กันสาด) บ้านยาง หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303090204.pdf   22-02-2564  397  2
56   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกันนัง หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303085240.pdf   22-02-2564  379  1
57   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303085034.pdf   22-02-2564  397  1
58   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองซำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303084909.pdf   22-02-2564  403  1
59   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 - บ้านจบก หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303084624.pdf   22-02-2564  385  1
60   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านเมืองลีง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองลีง ช่วง กม.ที่ 0+000-กม.ที่ 0+400 กว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210219082818.pdf   18-02-2564  454  6
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4457-6105


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..