แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  3.235.195.196    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

ขอเชิญชวน เที่ยวงาน ฉลองสมโภชน์ อนุเสาวรีย์ท่านปู่เชียงสง 3-4 กุมภาพันธ์ 2566

ประ�าศ
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภททั่วไป ในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ  doc120230125104546.pdf   19-01-2566  4  0
2   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  doc120230120134937.pdf   16-01-2566  11  0
3   สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565  doc120221226133220.pdf   20-12-2565  36  1
4   การขยายำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566  doc120221208140635.pdf   06-12-2565  49  3
5   ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2566 ไปอีก 2เดือน  doc120221123133311.pdf   23-11-2565  62  6
6   ประชาสัมพันธ์อัตราการจัดเก็บภาษีป้าย  doc120221123154710.pdf   18-11-2565  62  7
7   การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี2566  doc120221123132956.pdf   18-11-2565  62  8
8   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง  doc120221109100719.pdf   03-11-2565  77  1
9   รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  doc120221026094158.pdf   20-10-2565  110  0
10   รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  doc120220712065900.pdf   11-07-2565  147  5
11   คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการท่องเที่ยวตำบลเมืองลีง  คณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการท่องเที่ยวตำบลเมืองลีง    24-06-2565  138  5
12   คณะกรรมการงานส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเมืองลีง  คณะกรรมการงานส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเมืองลีง 2565   24-06-2565  154  4
13   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  ประกาศ   16-06-2565  141  3
14   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  ประกาศ   16-06-2565  145  1
15   มาตรการป้องกันการรับสินบน  ประกาศ   16-06-2565  130  2
16   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ประกาศ   16-06-2565  131  2
17   มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต  ประกาศ   16-06-2565  138  1
18   รายงานการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564  รายงานฯ   15-06-2565  147  2
19   ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคเชื่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) กรณีเป็นผู้ติดเชื้อ ตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ  doc120220506120412.pdf   06-05-2565  143  3
20   รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  doc120220408021217.pdf   04-04-2565  166  4
21   รายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  doc120220203025120.pdf   03-02-2565  196  3
22   ประกาศ อบต.เมืองลีง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565  doc120220127023103.pdf   27-01-2565  187  5
23   ประกาศ อบต.เมืองลีง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2565  doc120220127022959.pdf   27-01-2565  181  4
24   ประกาศ นโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (NO GIFT POLICY)  ประกาศ    25-01-2565  223  14
25   ประกาศรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  doc120220125065123.pdf   24-01-2565  181  1
26   รายงานการลงจ่ายพัสดุออกจากทะเบียนหรือบัญชีทรัพย์สิน ประจำปี 2564  doc120211029095344.pdf   29-10-2564  240  3
27   รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4  doc120211029094247.pdf   29-10-2564  245  4
28   มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  มาตรการฯ   18-10-2564  258  7
29   ประกาศแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง   07-10-2564  267  6
30   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   07-10-2564  277  12
31   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ประกาศใช้ข้อบัญญัติ   07-10-2564  258  5
32   ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง (ส.ถ.1/1)  ประกาศเลือกตั้ง   06-10-2564  256  10
33   ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง (ผ.ถ.1/1)  ประกาศเลือกตั้ง   06-10-2564  254  7
34   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  doc120210928045445.pdf   28-09-2564  242  14
35   ประกาศผลผู้ชนะโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง บ้านทุ่งนาค หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210921023527.pdf   20-09-2564  264  3
36   เอกสารประกอบการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง บ.ทุ่งนาค ม.7 ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์  เอกสารประกอบการเสนอราคา BOQ แบบใบเสนอราคา ร่างขอบเขต TOR   15-09-2564  275  31
37   ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนงอซำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยปรับปรุงกระจายน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองซำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง บ้านทุ่งนาค หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์   01-09-2564  245  17
38   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  doc120210329024747.pdf   29-03-2564  442  50
39   ประกาศ อบต.เมืองลีง เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ได้รับความช่วยเหลือ ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม  doc120210323031855.pdf   23-03-2564  390  10
40   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  doc120210323031512.pdf   22-03-2564  376  19
41   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านหนองเหล็กตาช้าง หมู่ที่ 16 - บ้านหนองซำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210305091408.pdf   04-03-2564  372  12
42   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ถึงบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210305083651.pdf   04-03-2564  410  3
43   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองซำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303092157.pdf   02-03-2564  315  9
44   ประกาศ อบต.เมืองลีง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง  doc120210303084922.pdf   24-02-2564  341  9
45   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทุ่งนาค หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303085715.pdf   23-02-2564  313  2
46   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303085349.pdf   23-02-2564  293  1
47   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเมืองลีง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303084459.pdf   23-02-2564  315  1
48   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกรูด หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303084302.pdf   23-02-2564  301  1
49   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเชียงสง หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303083043.pdf   23-02-2564  289  1
50   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เมืองลีง (กันสาด) บ้านยาง หมู่ที่ 12 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303090204.pdf   22-02-2564  317  2
51   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านกันนัง หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303085240.pdf   22-02-2564  293  1
52   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินบ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303085034.pdf   22-02-2564  311  1
53   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองซำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303084909.pdf   22-02-2564  310  1
54   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกุง หมู่ที่ 3 - บ้านจบก หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210303084624.pdf   22-02-2564  295  1
55   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านเมืองลีง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองลีง ช่วง กม.ที่ 0+000-กม.ที่ 0+400 กว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210219082818.pdf   18-02-2564  370  6
56   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านกรูด หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองลีง ช่วง กม.ที่ 0+000-กม.ที่ 0+690 กว้าง 5 เมตร ยาว 690 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,450 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210219081228.pdf   18-02-2564  351  2
57   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองซำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210215035321.pdf   15-02-2564  358  5
58   ประกาศ อบต.เมืองลีง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 2564  doc120210211074734.เมืองลีง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 2564   11-02-2564  350  20
59   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านหนองเหล็กตาช้าง หมู่ที่ 16 ถึงบ้านหนองซำ หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210210070531.pdf   10-02-2564  320  12
60   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านหนองขาม หมู่ที่ 10 ถึงบ้านดงเค็ง หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  doc120210210070316.pdf   10-02-2564  307  4
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4457-6105


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..