แบบสอบถามความพึงพอใจ
อบต.เมืองลีง
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
  44.220.249.141    
 
  ขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถานหรือที่พำนัก  

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และขอเชิญชวนผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

�ผน�ารจัดซื้อจัดจ้างหรือ�ผน�ารจัดหาพัสดุ
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดนมพาสเจอร์ไรส์ (ขนาด 200 มิลลิลิตร) อาหารเสริม (นม) ยู เอส ที ชนิดกล่อง ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง และโรงเรียนประถมศึกษา (สังกัด สพฐ. งบประมารายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ถึงเด   24-11-2566  1  0
2   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง และโรงเรียนประถมศึกษา (สพฐ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ถึงเดือน ตุลาคม 2566    28-06-2566  20  1
3   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โครงการซ่อมสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) หมู่ที่ 7 ถึงบ้านกันนัง หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์   26-05-2566  27  2
4   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงและเด็กนักเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ประจำเดือนธันวาคมถึงพฤษภาคม 2566   28-11-2565  105  7
5   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางบ้านหนองเหล็ก ถึงบ้านหนองขาม ระยะทาง 2,000 เมตร กว้าง 6 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร    07-11-2565  104  5
6   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน และเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลว   29-08-2565  127  1
7   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านเชียงสง หมู่ที่ 17 ถึงบ้านเมืองลีง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองลีง   11-07-2565  122  3
8   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีงและเด็กนักเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ประจำเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม 2565   28-06-2565  129  1
9   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า (รถยนต์บรรทุกแบบเปิดข้างเทซ้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน   14-06-2565  133  3
10   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  1.จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ 2. โครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์เชียงสงพร้อมปรับปรุงบริบท (ตามแบบที่ อ   30-03-2565  154  11
11   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านจบก หมู่ที่ 11 ถึงบ้านหนองเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์   04-02-2565  156  5
12   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน บ้านทวารไพร หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์   18-01-2565  158  6
13   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดและโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ.ประจำเดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 2565   25-11-2564  256  7
14   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120210908043834.pdf   06-09-2564  253  7
15   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120210611075121.pdf   10-06-2564  271  7
16   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โครงการซ่อมสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete บ.หนองขาม   30-03-2564  295  3
17   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โครงการซ่อมสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete บ.หนองเหล็กตาช้าง   30-03-2564  284  3
18   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โครงการซ่อมสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete บ.เมืองลีง   30-03-2564  297  1
19   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โครงการซ่อมสร้างทางลาดยาง Asphaltic Concrete บ.กรูด   30-03-2564  308  1
20   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ.หนองซำ   30-03-2564  298  4
21   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.เมืองลีง   30-03-2564  319  2
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4458-1155


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..