เธ„เธนเนˆเธกเธทเธญเธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธŠเธ™
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และการลดขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการประชาชน  doc120180712203355.pdf   12-07-2561  54  21
2   การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่  doc120180712202447.pdf   12-07-2561  54  15
3   การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39ทวิ  doc120180712202136.pdf   12-07-2561  54  17
4   การแจ้งถมดิน  doc120180712201844.pdf   12-07-2561  46  15
5   การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  doc120180712200819.pdf   12-07-2561  52  13
6   การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  doc120180712195503.pdf   12-07-2561  60  19
7   การแจ้งขุดดิน  doc120180712195414.pdf   12-07-2561  54  14
8   การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  doc120180712195324.pdf   12-07-2561  55  10
9   การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  doc120180712195244.pdf   12-07-2561  43  8
10   การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  doc120180712195113.pdf   12-07-2561  30  18
11   การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  doc120180712194908.pdf   12-07-2561  27  15
12   การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22  doc120180712194750.pdf   12-07-2561  30  21
13   การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33  doc120180712194708.pdf   12-07-2561  31  32
14   การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร าตามมาตรา 21  doc120180712194620.pdf   12-07-2561  27  12
15   การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34  doc120180712194533.pdf   12-07-2561  34  13
16   การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  doc120180712194421.pdf   12-07-2561  33  21
17   การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  doc120180712194338.pdf   12-07-2561  34  22
18   การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของอปท.ถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)  doc120180712194245.pdf   12-07-2561  35  61
19   การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวของอปท.  doc120180712194103.pdf   12-07-2561  23  12
20   การขอรับเงินช่วยเหลือพิเศษ (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)  doc120180712193954.pdf   12-07-2561  33  8
21   การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  doc120180712193846.pdf   12-07-2561  25  7
22   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  doc120180712193808.pdf   12-07-2561  42  11
23   การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32  doc120180712193629.pdf   12-07-2561  27  8
24   การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  doc120180712193516.pdf   12-07-2561  44  12
25   การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  doc120180712193340.pdf   12-07-2561  32  13
26   การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  doc120180712193219.pdf   12-07-2561  29  7
27   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  doc120180712192812.pdf   12-07-2561  39  12
28   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  doc120180712192705.pdf   12-07-2561  26  12
29   การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอปท.  doc120180712192536.pdf   12-07-2561  28  13
30   การรับชำระภาษีป้าย  doc120180712203454.pdf   08-11-2560  151  46
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4455-8751


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต..